10664 - Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, 16 Ιουλίου 1940. (με Β. Τσατσαμπά)

Ν. Λυγερός, Β. Τσατσαμπά

C. Carathéodory
Münche 27
Rauchstrasse 8

Hern Prof Dr J Kalitzunakis
Berlin – Spandau
Boxflede
Schwanensteg 4

Φίλε κ. Κ. Πώς εφαντάσθητε ότι ο Le
Bruyère δέν ήτο γνήσιος Γάλλος; Πρέπει νά
αναγνώσητε το σπουδαίον άρθρον εις τήν
Biographie Générale τού Didot τήν οποίαν
θά εύρητε εις τό Lesesaal τής Staatsbiblio-
thek. Ο Voltaire γράφει δι’ αυτόν (Siècle de
Louis XIV, Chap. 32) Un style rapide, concis, ner-
veux, des expressions pittoresques, un usage tout
nouveau de la langue, mais qui n’ en blesse pas
les règles
. Πολύ σας ευχαριστώ διά τάς εφη-
μερίδας. Πάλιν έρχονται αι Ολλανδικαί εφημερί
δες προχθές ανέγνωσα εις μίαν αυτού πολύ
ενδιαφέρουσαν ανταπόκρισιν των Αθηνών.
Με πολλήν φιλίαν
Κ.
16.7.40