Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2006

Πολιτική
Οικονομία
Κοινωνία
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Αστυνομικό Δελτίο
Γνώμη
Σχόλια
Περιδιαβάζοντας
Θέματα στα Ρώσικα
Θέματα στα Τούρκικα
Σκίτσο

Έκδοση των ΕΛΤΑ για τον Κ. Καραθεοδωρή
• Νέα αρχεία προς έρευνα από το πα­νε­πι­στή­μιο του Γκέ­τι­κεν της Γερμανίας • Για τους ερευνητές Σάκη Λιπορδέζη και Νίκο Λυγερό
Ο μαθηματικός και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κ. Καραθεοδωρή Σάκης Λιπορδέζης έλαβε χθες μια επιστολή από το πα­νε­πι­στή­μιο του Γκέ­τινγ­κεν της Γερμανίας που ενημέρωνε για την παραχώρηση αντιγράφων των αρ­χεί­ων Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή, τα ο­ποί­α εί­χαν ζη­τή­σει με τον ακαδημαϊκό Νίκο Λυγερό, κα­τά τη διάρ­κεια της α­πο­στο­λής που εί­χε διορ­γα­νώ­σει ο υφυπουργός Εξωτερικών Ευ­ρι­πί­δης Στυ­λια­νί­δης στη Γερμανία. Ο αγώνας των δυο ερευνητών προχωρά με σταθερά βήματα, νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως και η μάχη δίνεται πλέον με τον όγκο των πληροφοριών, όπως και μ’ ένα στοίχημα που μένει ανοιχτό, το να δημιουργηθεί στην Κομοτηνή, παράλληλα με το Μουσείο Καραθεοδωρή, ένα Διεθνές Ερευνητικό Ινστιτούτο που θα συγκεντρώσει όχι μόνο τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και το επιστημονικό ενδιαφέρον πολλών μελετητών από όλο τον πλανήτη.

Ο κ. Λιπορδέζης εξήγησε ότι έχουν βρει το συγ­γρα­φι­κό έρ­γο του Κ. Κα­ρα­θε­οδω­ρή, το ο­ποί­ο α­γό­ρα­σε το Υ­ΠΕΞ, προ­κει­μέ­νου να το παραχωρήσει στο Μου­σεί­ο Κα­ρα­θεο­δω­ρή. «Πε­ρι­μέ­νου­με με α­νυ­πο­μο­νη­σί­α τα α­ντί­γρα­φα των αρ­χεί­ων του Γκέ­τι­κεν για ν’ αρ­χί­σου­με την έ­ρευ­να για τον Κ. Καραθεοδωρή. Α­πό τους γερ­μα­νούς πε­ρι­μέ­νου­με 88 αντί­γρα­φα, για τα οποία ζητούν το ποσό των 183,75 ευ­ρώ.
Αρ­χεί­α υ­πάρ­χουν και σε άλ­λες τέσ­σε­ρις γερ­μα­νι­κές πό­λεις (όπως το Μό­να­χο και το Βε­ρο­λί­νο) πλην του Γκέ­τι­κεν, που εί­ναι ο κα­τε­ξο­χήν χώ­ρος δρά­σης του Κ. Καραθεοδωρή, αλ­λά και στην Α­με­ρι­κή.
Στο ­με­τα­ξύ, η έ­ρευ­νά μας δεί­χνει πο­λύ­τι­μους θη­σαυ­ρούς οι ο­ποί­οι μάς προ­σφέ­ρουν με­γά­λη χα­ρά, γι’ αυ­τά που προ­κύ­πτουν για τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή και την τε­ρά­στια συμ­βο­λή του στη νε­ώ­τε­ρη ελ­λη­νι­κή ι­στορί­α. Η έ­ρευ­να για τον Α. Καραθεοδωρή μέ­χρι σή­με­ρα έ­δω­σε 6.000 α­ντί­γρα­φα. Το πού θα χω­ρέ­σουν εί­ναι έ­να ζή­τη­μα» σχολίασε ο κ. Λιπορδέζης,
διευκρινίζοντας ότι όλος αυτός ο όγκος των πολύτιμων πληροφοριών για το μεγάλο μαθηματικό και την οικογένειά του δε θα συγκεντρωθεί σε κά­ποιες προθήκες του Μουσείου αλλά θα χρησιμοποιηθούν και συρ­τά­ρια και το Μου­σεί­ο για τον Κ. Καραθεοδωρή θα εί­ναι έ­να δια­φο­ρε­τι­κό μου­σεί­ο α­πό τα υ­πό­λοι­πα. «Θα εί­ναι έ­νας ζω­ντα­νός χώ­ρος ε­πι­κοι­νω­νί­ας. Υ­πάρ­χει έ­να έ­ντο­νο εν­δια­φέ­ρον α­πό πολ­λούς ε­πι­στή­μο­νες, οι οποί­ο μάς ρω­τούν, μέ­σω e-mail, για το πό­τε θα λει­τουρ­γή­σει ώ­στε να ορ­γα­νώ­σουν το δι­δα­κτο­ρι­κό τους πά­νω στο έρ­γο του Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή. Ή­δη, στο δια­δί­κτυο, έ­χου­με πει ό­τι έ­χου­με στα χέ­ρια μας το έρ­γο του Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή καθώς και τα αρ­χεί­α και πολ­λοί θα εί­ναι αυ­τοί οι φοι­τη­τές απ’ ό­λον τον κό­σμο που με­λε­τώ­ντας το έρ­γο θα κά­νουν διδα­κτο­ρι­κό».
Ο κ. Λιπορδέζης
θέλησε να εξηγήσει ότι θα πρέπει παράλληλα με το μου­σεί­ο να λει­τουρ­γή­σει και Ερευ­νη­τι­κό Κέ­ντρο, ό­που θα γί­νο­νται με­λέ­τες. Θύμισε ότι πριν δυο χρόνια είχε προτείνει να δημιουργηθεί έ­να Κέ­ντρο Με­λε­τών Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή, έ­να Ιν­στι­τού­το Κα­ραθε­ο­δω­ρή το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να φιλοξενηθεί στην πα­λιά Πρυ­τα­νεί­α. Παρέπεμψε σε Ιν­στι­τού­τα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, όπως για παράδειγμα στη Ρω­σί­α το Ιν­στι­τού­το Στετλόφ, στη Γερ­μα­νί­α το Πουαν­κα­ρέ, στην Α­με­ρι­κή το Α­ϊν­στά­ιν και αλ­λού. «Τα Ιν­στι­τού­τα υ­πάρ­χουν εκεί που υπάρχουν με­γά­λοι μα­θη­μα­τι­κοί. Έ­χου­με το με­γάλο μα­θη­μα­τι­κό, δεν έ­χου­με το Ιν­στι­τού­το» είπε.
Ο κ. Λιπορδέζης, είπε στη συνέχεια ότι σύντο­μα θα είναι σε θέση να παρουσιάσει έ­να πρό­γραμ­μα που ε­τοι­μά­ζει αναφορικά με έ­να πά­ρα πο­λύ με­γάλο πα­γκό­σμιο Συ­νέ­δριο που θα λάβει χώρας στην Κομοτηνή και ό­που «η υ­πό­θε­ση Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή θα ε­ξε­τα­στεί α­πό το Α μέ­χρι το Ω. Έ­χω ή­δη το πρό­γραμ­μα και προς το πα­ρόν α­να­ζη­τού­με χρη­μα­το­δό­τες» σημείωσε. Πρόσθεσε ότι θα προσκληθούν και θα συμμετάσχουν ε­πι­στή­μο­νες απ’ ό­λον τον πλα­νή­τη.

Στέφανος Καραθεοδωρής

Ο κ. Λιπορδέζης
μίλησε και για τον πατέρα Καραθεοδωρή, τον Στέ­φα­νο, για τον οποίο επίσης έχουν συγκεντρώσει πολύ υλικό μαζί με τον κ. Λυγερό. «Έ­χου­με πλη­ρο­φο­ρί­ες για χώ­ρους ό­που υ­πάρ­χουν τα αρ­χεί­α του, αλ­λά δεν τα α­νοί­γου­με ό­λα μα­ζί. Εί­μα­στε δύ­ο μό­νο ε­ρευ­νη­τές και σί­γου­ρα χρειά­ζο­νται κι άλ­λοι ε­πι­στή­μο­νες για να ε­ντα­χθούν σ’ αυ­τήν την προ­σπά­θεια. Υ­πάρ­χουν, βέ­βαια, άν­θρω­ποι, που εν­δια­φέρ­θη­καν, αλ­λά εί­ναι διά­σπαρ­τοι και πρέ­πει να υ­πάρ­χει έ­νας χώ­ρος, μια αφε­τη­ρί­α, ό­που θα μπο­ρεί και ο Νί­κος Λυ­γε­ρός να τούς προσκαλέσει. Ο Στέ­φα­νος ή­ταν ο πατέ­ρας του Α­λέ­ξαν­δρου και του Κων­στα­ντί­νου, ή­ταν πο­λι­τι­κός, ο ιδρυτής της Ια­τρι­κής Σχο­λής της Οθω­μα­νι­κής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας, ο ο­ποί­ος ει­σήγα­γε ια­τρι­κούς ό­ρους με ελ­λη­νι­κή ρί­ζα. Μά­λι­στα, τα πρώ­τα χρό­νια, ε­πει­δή ήταν έλ­λη­νας, οι τούρ­κοι α­πέ­φευ­γαν να πη­γαί­νουν σ’ αυ­τή τη Σχο­λή για να σπου­δά­ζουν. Ή­ταν επίσης ε­πί σα­ρά­ντα χρό­νια προσω­πι­κός για­τρός του σουλ­τά­νου. Έκανε σπου­δές στο ε­ξω­τε­ρι­κό, έ­γρα­φε και μι­λού­σε 17 γλώσ­σες (ό­πως και ο Α­λέ­ξαν­δρος). Με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που έ­χου­με θα βρού­με πο­λύ ση­μα­ντι­κά πράγ­μα­τα για το Στέ­φα­νο» ανέφερε.
Σύμμαχος, θα μπορούσαμε να πούμε, των δύο ερευνητών είναι οι συγκυρίες και η καλή μεθοδολογία έρευνας, «εχθροί» πολλοί, η λήθη της μνήμης, αρχεία που πετάχτηκαν, ξεχάστηκαν και αγνοήθηκαν, αλλά και άνθρωποι που ανήκουν σε συγκεκριμένους κύκλους και δεν επιθυμούν ν’ αναδεικνύεται η Κομοτηνή σ’ ένα ερευνητικό κέντρο με επίκεντρο ένα μεγάλο έλληνα μαθηματικό με σημαντικές «μετοχές» στο χρηματιστήριο της επιστήμης των Μαθηματικών.
Ο Σάκης Λιπορδέζης έφερε το παράδειγμα ευρημάτων σε ά­θλια κα­τά­στα­ση α­κό­μα και στο Πανεπιστήμιο της Σμύρ­νης, «μέ­σα σε σκου­πί­δια και σε κα­τά­στα­ση α­πε­ρί­γρα­πτη. Γι’ αυ­τό και κά­νω έκ­κλη­ση στον υ­φυ­πουρ­γό κ. Στυλιανίδη να κά­νει κά­θε δυ­να­τή προ­σπά­θεια να πε­ρι­σω­θούν και να έρ­θουν στον τό­πο μας, για­τί ε­δώ θα βρουν την α­ξί­α τους. Ε­μείς δημιουργήσαμε το ό­ρα­μα και έχουμε το στόχο να το δια­δώ­σου­με σ’ ό­λον τον κό­σμο, ώστε να βρουν την α­ξί­α και το κύ­ρος που τούς α­ξί­ζει. Αυτό που απαιτείται είναι ε­πι­στη­μο­νι­κή δι­πλω­μα­τί­α και θα μάλιστα θα έ­λε­γα υ­ψη­λού ε­πι­πέ­δου».
Για το θέμα της συγκέντρωσης επιστημόνων, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα, ο κ. Λιπορδέζης είπε ότι ο δή­μαρ­χος Κομοτηνής κ. Βαβατσικλής καταβάλει μια προ­σπά­θεια να ε­ξο­πλί­σει το Μου­σεί­ο με έπιπλα γραφείου, με στόχο να γί­νο­νται εκεί οι συ­νε­δριά­σεις και οι συ­να­ντή­σεις τους.
Στις 9 Σε­πτεμ­βρί­ου θα γί­νουν κά­ποιες δια­λέ­ξεις στην Κομοτηνή με το Νίκο Λυ­γε­ρό, όπως θα δοθεί και πλά­νο του συ­νε­δρί­ου, ενώ σχεδιάζουν οι δυο τους να παρουσιάσουν στα ΜΜΕ τα αρ­χεί­α α­πό το Γκέ­τιν­γκεν.
Μια άλλη ευχάριστη είδηση έρχεται από τα ΕΛ­ΤΑ. «Ζή­τη­σαν να κά­νου­με μια συλ­λε­κτι­κή έκδοση για τον Κ. Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή. Έ­να συλ­λε­κτι­κό άλ­μπουμ, το θα βγει σε 50.000 α­ντί­τυ­πα, ό­πως αυτό του Λε­ο­νάρ­ντο Ντα Βί­ντσι» ανακοίνωσε με δικαιολογημένη περηφάνια ο κ. Λιπορδέζης.

Μαρία Αμπατζή
- paratiritis


(Source: http://www.paratiritis-news.gr/search/view.php?id=1:4386)


πίσω
Αθλητικός Παρατηρητής
Τέχνη και Πολιτισμός
Ανεργία, Εργασία, Καριέρα
Αγροτική Ενημέρωση
Ο Φακός του Παρατηρητή στο Μειονοτικό Τύπο
Ο Παρατηρητής Της Αυτοδιοίκησης
Δημοκριτειακά
Οικονομία
Ο Παρατηρητής Της Πολυφωνίας (Ρώσικα)
Ο Παρατηρητής Της Πολυφωνίας (Τούρκικα)
Έξοδος
Αγορά
συν 5