Η πάροδος του Προμηθέα του Αισχύλου και το μετρικό σύστημα

Ν. Λυγερός
 

 

 

Η κλασική ανάλυση του Wecklein της πρώτης στροφής της παρόδου είναι η εξής:

(στίχοι: 128-135 = 144-151)

 

> – υ | – – υ υ | – υ – υ | – – 128

υ υ | – υ – υ | – – 129

υ υ | – – υ υ | – υ – υ 130

υ – υ | – – υ υ | 131

– υ υ |–υ υ – υ | – – 132

υ – υ | – – υ υ | – υ – υ | – – 133

υ υ | υυ | – 134a

υ υ | υυ 134b

υ |└┘υ υ|–υ υυ| – – 135

 

Αυτή η επιλογή αναδεικνύει το μοτίβο | – υ – υ | και το θεωρεί ως στοιχείο αναφοράς. Όμως ακόμα και αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έννοια του συστήματος, η επιλογή του Wecklein δεν καθορίζει τη δομή.

Η δεύτερη εκδοχή του στίχου 134 αποδεικνύει ότι η θέση του στίχου 130 δεν είναι απαραίτητα η σωστή. Διότι αν το συνδυάσουμε και με τον στίχο 135 όπως τον έχει βάλει ο Wecklein, μπορούμε να έχουμε μια δεξιά στοίχιση.

Το ίδιο ισχύει και με τον ίδιο τον στίχο 135 σε σχέση με τον στίχο 132 που έχει τα περισσότερα κοινά στοιχεία. Συνεπώς αν εξετάσουμε μόνο και μόνο δομικά τη γενική γεωμετρία του μέτρου, μπορούμε να έχουμε το εξής σχήμα:

 

> – υ | – – υ υ | – υ – υ | – – 128

υ υ | – υ – υ | – – 129 Βλέπε άρθρο:

υ υ | – – υ υ | – υ – υ 130

υ – υ | – – υ υ | 131 R. Erra - N. LygerosN. Stewart

υ υ |–υ υυ | – – 132 on Decimation Theory

υυ | – – υ υ | υυ | – – 133

υ υ | υυ | – 134α

– υ υ | – υ – υ 134β

υ |└┘ υ υ |–υ υ – υ | – – 135

 

Ανάλυση δυνατοτήτων

 

> υ υ | − − υ υ |–υ υ − ū | − −

 

Η ανάλυση δυνατοτήτων μάς επιτρέπει να συνθέσουμε έναν αφαιρετικό στίχο που εμπεριέχει όλους τους στίχους της πρώτης στροφής της παρόδου. Και αυτός ο στίχος έχει το ελάχιστο μήκος ενώ με την κλασική ανάλυση θα είχαμε τον εξής στίχο που είναι και πολυπλοκότερος:

 

υ | > υ υ |υ υ ū υ |υ ū υ ū |υ – ūfree counters


Opus