Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

Ν. Λυγερός
α) Η συμβολή των Paul Feyerabend, Thomas Kuhn, Imre Lakatos και Karl Popper
β) Το όραμα του Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
γ) Η σκέψη του Auguste Comte (1798-1857)
δ) Η μέθοδος του Emile Durkheim (1858-1917)
ε) Η καινοτομία του Vilfredo Pareto (1848-1923)
στ) Η προέκταση του Claude Levi-Strauss (1908-2009)
ζ) Το παράδοξο του Michel Foucault (1926-1984)
η) Η στρατηγική του Raymond Aron (1903-1983)
θ) Η αυτοαναφορά του Pierre Bourdieu (1930-2002)
ι) Η κριτική του Jean Baudrillard (1929- )
κ) Το μάγμα του Cornelius Castoriadis (1922-1997)
λ) Κοινωνική τελεολογία και ανθρώπινη οντολογίαfree counters


Opus