Καταγραφή της επιστολής του K. Στ. Καραθεοδωρή
στον Α. Καραθεοδωρή. (30/08/1896)
Transcription de la lettre de C. St. Carathéodory
à A. Carathéodory. (30/08/1896)

A. Κοριόγλου, Ν. Λυγερός
2499                                                                                             06/20
                                                                
                                                   Εν Νεοχωρίω του Βοσπόρου
                                                                τη 30 Αυγούστου 1896.
                                                                  Παρασκευή


                    Φίλτατε αδελφέ

   Τας ταπεινάς μεν αλλά θερμοτάτας ευχάς μου επί τη
σήμερον αγομένη εορτή φέρει σοι ο κομιστής της παρού-
σης Αλέκος όν συνιστώ εις την αδελφικήν σου αγάπην.

   Δώη Κύριος σοι τε και άπαντι τω ευλογημένω σου
οίκω υγείαν ασάλευτον σκέπων υμάς και διαφυλάτ-
των υμάς από πάσης επιβουλής πονηράς καθ’ όλην
την διάρκειαν των πικροτάτων αυτών δοκιμασιών ας
ακουσίως διερχόμεθα! ~ ιδού τι εξαιτείται από τον
Ύψιστον εκ βάθους ψυχής ο

                 υπερφιλών σε ευγνώμων και ευπειθέστατος αδελφός σου
                                         Κωνσταντίνος

free counters


Opus