Καταγραφή της επιστολής της Ι.Μ. Αδριανουπόλεως στον Α. Καραθεοδωρή

N. Lygeros
1682

06/52


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
            1896 


              Εξοχώτατε. 

     Επί ταις επικειμέναις κοσμοχαρμοσύνοις εορ- 
ταίς της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών 
Ιησού Χριστού και της εν τω Ιορδάνη θείας αυτού επιφα- 
νείας ασμένας πάνυ προάγομαι όπως συγχαρώ υμίν δεό- 
μενος του αγαθοδότου θεού όπως καταξιοί υμάς εν 
υγιεία αδιαπτώτω και πνευματική χαρά εορτάζειν 
ταύτας εις πολλάς ετών περιόδους προσεπιδωρούμενος 
άμα υμίν και το επιτέλλον νέον σωτήριον έτος παρε- 
κτικόν παντός αγαθού. 
                 Επί τούτοις διατελώ μετά πολλής υπο- 
λήψεως και αγάπης. 
                 Εν Αδριανουπόλει τη 22 Δβρίου 1902. 
Της υμίν εριτίμου μοι Εξοχότητος 

                         Ένθερμος προς θεόν ευχέτω 
                         και όλος πρόθυμος 
                         + ο Αδριανουπόλεως Ντόριλλος free counters


Opus