11389 - Τεχνικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης του Ζεόλιθου

Ν. Λυγερός

Για να μην υπάρξει πλαίσιο σύγκρισης με οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση είναι καλό να γνωρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εξόρυξης του ζεόλιθου στη Θράκη, αφού τώρα είναι γνωστό ότι όλοι οι φορείς ξέρουν ότι πρέπει να προχωρήσει και μάλιστα δυναμικά. Η εκμετάλλευση του λατομείου ζεόλιθου θα είναι βέβαια υπαίθρια, αφού η πρόσβαση είναι άμεση και θα γίνει με τη μέθοδο των ορθών διαδοχικών βαθμίδων ανοικτής εκσκαφής, που είναι η πλέον γνωστή. Η μέθοδος εξόρυξης του πετρώματος γίνεται με τη βοήθεια ενός εκσκαφέα ανεστραμμένου κάδου. Η απόδοση της λειτουργίας του όλου συστήματος απαιτεί τρεις ελεύθερες επιφάνειες, ώστε τα μηχανήματα να εργάζονται απρόσκοπτα. Αυτή η διάταξη επιτρέπει και τον έλεγχο του υλικού στα μέτωπα της εξόρυξης. Ο ρόλος του φορτωτή είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση του υλικού μέσω φορτηγού από τα μέτωπα εξόρυξης. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται μόνο έναν εκσκαφέα ανεστραμμένου κάδου, ένα φορτωτή κι ένα φορτηγό, αφού η εξόρυξη του υλικού δεν θα χρησιμοποιεί εκρηκτικές ύλες. Όσον αφορά στα πετρωτά, ο δρόμος που χρησιμοποιείται για την προσπέλαση στο λατομείο ζεόλιθου είναι πολύ καλής βατότητας. Από την αρχή της μεθόδου θα διανοιχτεί χωματόδρομος πλάτους 6 μέτρα και βάθους 50 εκατοστά που θα διασχίζει το λατομείο και θα χρησιμοποιείται ως εσωτερικός δρόμος προσπέλασης, για να ξεκινήσει η εκμετάλλευση από το υψόμετρο της υψηλότερης πρώτης βαθμίδας. Η αποψίλωση του λατομικού χώρου θα γίνεται σταδιακά με την κλασσική μέθοδο που ακολουθεί την πρόοδο των βαθμίδων εκμετάλλευσης. Επειδή στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν στείρα υλικά άλλου σχηματισμού, παρά μόνο ένα λεπτό στρώμα εδαφικού υλικού, δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκάλυψης. Σε πλήρη ανάπτυξη του λατομείου θα δημιουργηθούν συνολικά επτά βαθμίδες στο βορειοδυτικό τμήμα και οκτώ βαθμίδες στο νοτιοδυτικό τμήμα του λατομείου. Η υψηλότερη βαθμίδα θα έχει δάπεδο το υψόμετρο των 280 μέτρων και μετά ακολουθούν οι επόμενες οκτώ σε μια φθίνουσα υψομετρική διαφορά ανά 8 μέτρα. Έτσι τα καθαρά γεωμετρικά χαρακτηριστικά των βαθμίδων είναι 8 μέτρα ύψους, 45˚ γωνία και πλάτους 12 μέτρα κατά τη φάση της λειτουργίας και 6 μέτρα στην τελική διαμόρφωση. Η τεχνική ανάλυση αυτής της προσέγγισης έχει συνοπτικά τα εξής οφέλη: μεγαλύτερη παραγωγικότητα, αύξηση απολιψημότητας του κοιτάσματος, μείωση έως εξάλειψη των εργασιών δευτερογενούς θραύσης, καλύτερη εποπτεία του κοιτάσματος, καλύτερο έλεγχο της ποιότητας της εξορυσσόμενης πρώτης ύλης, καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό, ασφάλεια λόγω μη χρήσης εκρηκτικών και βέβαια μικρότερο κόστος. Πρέπει τελικά να σημειωθεί ότι γύρω από το λατομικό χώρο δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόμενες περιοχές, τουριστικές περιοχές ή έργα κοινής ωφέλειας.