2375 - Πρώτη σελίδα της καταγραφής του Α. Καραθεοδωρήτου καταλόγου των Σουλτάνων

N. Lygeros

Οι τουρκικοί τίτλοι εκάστου Σουλτάνου και η σειρά 
των Σουλτάνων απ’ αρχής μέχρι τέλους αντεγράφησαν 
εκ της επισήμου επετηρίδος. 

Επί δύο τυμπάνων κυκλοτερών παρά την πύλην του 
παλαιού παλατίου υπάρχουσιν εγγεγραμμένα τα ονό- 
ματα των Σουλτάνων των διαβάντων δι’ αυτής κατά 
την ημέραν της αναγορεύσεώς των. Γενάρχης αυτών είναι 
ο Οσμάν ή Οθμάν. 
                                      [πρόταση στα οθωμανικά] 

ήτον «ο θεμελιωτής του κτιρίου της Σουλτανίας ο Γαζής Σουλτάν 
Οσμάν ο υψηλής μυτίας.» 

Ο Οσμάν ήν υιός του Ερτογρούλ εκ των Δζογκισλανικών 
αρχηγών, υποτελής το κατ’ αρχάς του μεγάλου Σελτσου- 
κικού κράτους και των Σελτσούκων Σουλτάνων του Ικο- 
νίου «Κόνια» ύστερον ετιμήθη υπ’ αυτών διά της απο- 
νομής σημαίας και τυμπάνου συμβόλων της αναγνωρίσεως 
της αυτοτελούς κυριαρχίας του Οσμάν. Έκτοτε άρχεται 
η ύπαρξις των Οσμανιδών.