2794 - Καταγραφή της επιστολής του Α. Καραθεοδωρή στον Ι. Ησυχάκη

A. Κοριόγλου, Ν. Λυγερός

2215 06/13

Εν Κωνσταντινουπόλει τη 4η Ιουνίου 1896

Αξιότιμε Κύριε Ι. Ησυχάκη,

Οι κύριοι Μ. Σταύρου και Σια μοι εκοινoποίησαν εγκαίρως την από
18ης Μαΐου επιστολήν ήν είχετε απευθύνει προς αυτούς. Χθες δε ελήφθη
και το χρηματόδεμα. Ο λογαριασμός είναι εν τάξει και ευχαριστώ δια την
φροντίδα ην καταβάλετε. Μένει τώρα εις το λογιστήριον να πληρώση
την απόδειξιν του Οκτωβρίου ήτις έμεινεν εις χείρας του ώστε αι πλη-
ρωμαί ν’ ανταποκρίνονται προς τας αποδείξεις μολονότι αφ’ ετέρου
γνωρίζω ότι και αυτό ευρίσκεται εις χρηματικάς στενοχωρίας. Γράφω
σήμερον προς τον Ιζζέτ εφέντην εσωκλείων και συστατικήν προς τον Γ.
Διοικητήν. Το 5% των παρ’ υμών καθαρών εισπράξεων εις λογαριασμόν
των μισθοδοσιών μου θέλετε έχει την καλωσύνην ν’ αφίνητε εις χείρας
του κοινού φίλου Ιζζέτ εφέντη.

Ευχαριστών δια την φροντίδα και πάλιν διαβεβαιώ υμάς περί της
όλως ιδιαιτέρας υπολήψεώς μου.

(υπ.) Αλ. Καραθεοδωρή