2802 - Καταγραφή της επιστολής του K. Στ. Καραθεοδωρή στον Α. Καραθεοδωρή. (30/08/1896) Transcription de la lettre de C. St. Carathéodory à A. Carathéodory. (30/08/1896)

A. Κοριόγλου, Ν. Λυγερός

2499 06/20

Εν Νεοχωρίω του Βοσπόρου
τη 30 Αυγούστου 1896.
Παρασκευή

Φίλτατε αδελφέ

Τας ταπεινάς μεν αλλά θερμοτάτας ευχάς μου επί τη
σήμερον αγομένη εορτή φέρει σοι ο κομιστής της παρού-
σης Αλέκος όν συνιστώ εις την αδελφικήν σου αγάπην.

Δώη Κύριος σοι τε και άπαντι τω ευλογημένω σου
οίκω υγείαν ασάλευτον σκέπων υμάς και διαφυλάτ-
των υμάς από πάσης επιβουλής πονηράς καθ’ όλην
την διάρκειαν των πικροτάτων αυτών δοκιμασιών ας
ακουσίως διερχόμεθα! ~ ιδού τι εξαιτείται από τον
Ύψιστον εκ βάθους ψυχής ο

υπερφιλών σε ευγνώμων και ευπειθέστατος αδελφός σου
Κωνσταντίνος