2803 - Καταγραφή της επιστολής του Α. Καραθεοδωρή στον Ι. Ησυχάκη (04/07/1896) Transcription de la lettre de A. Carathéodory à Εsychakis (04/07/1896)

N. Lygeros

2214                                                            06/18Α 

                                          Εν Κ/λει τη 4/16 Ιουλ. 96 

Κύριε Ησυχάκη 

Συμφώνως προς τ. επιστολήν σ. α. 13/25 Ιουν. 
προς Κ.Κ. Μ. Στ. και Σιαν ελήφθησαν τα 2 χρδέματα 
Μετζ. 1466 δια το μηνιαίον Νοεμβρ.  Ευχαριστών 
επί τ. φροντ. και επικυρών το περιεχόμ. της από 4. 
Ιουν. επ. μου τ. οποίαν ελπίζω ν. ελάβετε μετά 
τ. εν αυτ. εγκλ. επιστολών, εφιστώ τ. προσοχήν 
υμών επί τ. μην. τ. Οκτωβρίου, ούτινος η 
απόδ. έμεινεν εις τ. χείρας τ. λ/στηρίου χωρίς 
ν. ληφθή τ. αντίτιμόν του. Ελπίζων ότ. τη 
συμπράξει τ. Ιζζέτ Εφ. θέλει κανονισθεί 
και τ. μηνιαίον τ. Οκτωβρ. διατελώ κτλ. 

2214                                                          06/18A 

                                 Εν Κωνσταντινουπόλει τη 4/16 Ιουλίου 1896 

Κύριε Ησυχάκη 

Συμφώνως προς την επιστολήν σας από 13/25 Ιουνίου 
προς Κ.Κ. Μ. Σταύρου και Σιαν ελήφθησαν τα 2 χρηματοδέματα 
Μετζ. 1466 διά το μηνιαίον Νοεμβρίου. Ευχαριστών 
επί τη φροντίδι και επικυρών το περιεχόμενο της από 4. 
Ιουνίου επιστολής μου την οποίαν ελπίζω να ελάβετε μετά 
των εν αυτή εγκλείστων επιστολών, εφιστώ την προσοχήν 
υμών επί του μηνιαίου του Οκτωβρίου, ούτινος η 
απόδειξις έμεινεν εις τας χείρας του λογιστηρίου χωρίς 
να ληφθή το αντίτιμόν του. Ελπίζων ότι τη 
συμπράξει του Ιζζέτ Εφέντη θέλει κανονισθεί 
και το μηνιαίον του Οκτωβρίου διατελώ κτλ.