2965 - Καταγραφή της επιστολής της Ι.Μ. Αδριανουπόλεως στον Α. Καραθεοδωρή

N. Lygeros

1682

06/52

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
1896

Εξοχώτατε.

Επί ταις επικειμέναις κοσμοχαρμοσύνοις εορ-
ταίς της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού και της εν τω Ιορδάνη θείας αυτού επιφα-
νείας ασμένας πάνυ προάγομαι όπως συγχαρώ υμίν δεό-
μενος του αγαθοδότου θεού όπως καταξιοί υμάς εν
υγιεία αδιαπτώτω και πνευματική χαρά εορτάζειν
ταύτας εις πολλάς ετών περιόδους προσεπιδωρούμενος
άμα υμίν και το επιτέλλον νέον σωτήριον έτος παρε-
κτικόν παντός αγαθού.
Επί τούτοις διατελώ μετά πολλής υπο-
λήψεως και αγάπης.
Εν Αδριανουπόλει τη 22 Δβρίου 1902.
Της υμίν εριτίμου μοι Εξοχότητος

Ένθερμος προς θεόν ευχέτω
και όλος πρόθυμος
+ ο Αδριανουπόλεως Ντόριλλος