2966 - Καταγραφή της επιστολής της Σάμου στον Α. Καραθεοδωρή

N. Lygeros

1409

06/48

Εξοχώτατε,

Επί τη προσεχώς επετείω ονοματική υμών ε-
ορτή, σπεύδω, καθήκον ιερόν επιτελών, να υπο-
βάλω εγώ και άπασα η οικογένειά μου τα ταπει-
νά ημών σέβη τη υμετέρα Εξοχότητι μετά των
ενθέρμων ημών ευχών όπως την ημέραν ταύτην
πανηγυρίζητε μετά της περιβλέπτου υμών οικο-
γενείας επί πλείστα όσα έτη εν υγεία, ευπρα-
γία, ευκλεία και εν παντί καταθυμίω εφετώ
προς τιμήν και δόξαν του έθνους ημών και χαράν.

Τη Αυτού Εξοχότητι
τω Κυρίω Αλεξάνδρω Πασά Καραθεοδωρή
κλ κλ κλ

Εις Κωνσταντινούπολιν

—————————————————————-

άδολον πάντων των θαυμαστών των αρετών και
φιλοξενείας υμών, ων ελάχιστός ειμί καγώ.

Τα καθ’ υμάς βαίνουσι δυστυχώς ουχί ευαρέστως.
Ζήτημα δε ακαίρως και ατόπως αναφυέν, έφερε θύμα-
τα εξιλαστήρια εμέ, τον δήμαρχον της πρωτευούσης
Πλάτωνα Γεωργιάδην ιατρόν και τον αστυνόμον της
Βαθίας Μιλτιάδην Λουκάν, και τους τρεις απολυθέντας
της υπηρεσίας• προ τριών ημερών. Δι εμέ ο Ηγεμών
λέγει ότι θα με επαναφέρη εντός μικρού εις την προ-
τέραν μου θέσιν, ην προσορινώς ανέθεσεν εις τον
πρώην Βουλευτήν Χώρας κ. Θεόδωρον Φλετορίδην.

Εάν όμως η τοιαύτη υπόσχεσις δεν πραγματοποι-
ηθεί ή αναβάλληται επ’ αόριστον, προτίθεμαι να

——————————————————————–

μεταβώ εις Κωνσταντινούπολιν και ελπίζω επί την
ευεργετικήν προσπάθειαν της υμετέρας Εξοχότητος
ότι θέλω τύχει θέσεώς τινος αναλόγου προς εξοι-
κονόμησιν των οικογενειακών αναγκών.

Η οικογένειά μου άπασα μετ’ εμού προσφέρει
τα βαθύτατα σεβάσματά μου τη ευγενεστάτη
Κυρία Καραθεοδωρή Πασά εις ταις δεσποσύναις
τους δε προσρ* ημών τοις κυρίοις Στεφάνω
και Παύλω αν μένωσιν αυτόθι. Επί τούτοις διατελώ

Εν Σάμω τη 26 Αυγούστου 1899
Της Υμετέρας Εξοχότητος
Ταπεινότατος και ευγνώμων θεράπων
[ Υπογραφή]