4331 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Πορφύριο (18.02.1935).

Ν. Λυγερός

Μόναχον 18 Φεβρουαρίου 1935
Rauchstr. 8.

Φίλε κ. Πορφύριε,
Μετά μεγάλης χαράς ανέγνωσα την επιστο-
λήν σας εις την οποίαν δεν απήντησα αμέσως διότι
δυστυχώς είχον ασθενήσει εν τω μεταξύ. Ήθελον δε
προηγουμένως και να πληροφορηθώ περί των εξόδων ενός φοι-
τητού εις Μόναχον. Με λέγουν ότι το ολιγώτερον το οποί-
ον χρειάζεται κανείς είναι 100 μάρκα τον μήνα
(περίπου 30-35 μάρκα δια το δωμάτιον, 45 δια την τρο-
φήν και τα υπόλοιπα δια μικρά έξοδα). Εάν θέλετε να
αγοράσητε μερικά βιβλία κτλ. χρειάζεται εννοείται με-
γαλύτερον ποσόν. Τα έξοδα εγγραφής κτλ. εις το Πανε-
πιστήμιον ανέρχονται περίπου εις 250-300 μάρκα το
έτος ίσως δυνηθήτε όμως να επιτύχητε κάποιαν έκ-
πτωσιν.
Το βιβλίο μου περί πραγματικών συναρτήσεων είναι
δυστυχώς εντελώς εξηντλημένον· ετοιμάζω νέαν έκδοσιν
_______________________________________________

αυτού. Σας στέλλω όμως τα δοκίμια νέου βιβλίου
μου περί λογισμού των μεταβολών εις το οποίον θα εύ-
ρητε και έν κεφάλαιον περί των μετασχηματισμών επαφής
το οποίον ίσως να σας ενδιαφέρη. Το βιβλίον τούτο θα εκδοθή
εντός του προσεχούς μηνός.
Όσον δια το πρόβλημα του Riemann-Helmholtz πρέ-
πει προ παντός άλλου ν’ αναγνώσητε εις το βιβλίον του
Hilbert Grundlagen der Geometrie την τετάρτην προσθή-
κην (σ. 178 της εβδόμης εκδόσεως). Η μελέτη του Lie
ευρίσκεται εις τον γ΄ τόμον του Lie-Engel. Theorie
der Transformationsgruppen, αλλ’ ο Hilbert είναι ο
πρώτος όστις έλυσε ικανοποιητικώς το εν λόγω πρόβλη-
μα.
Αν ενθυμούμαι καλώς η εργασία του Κ. Στεφάνου δεν
έχει σχέσιν με τον μετασχηματισμόν του Lie. Ίσως εύρητε
τι περί αυτής εις το βιβλίον του G. Darboux. Principes
de Géométrie analytique (1917)
Ελπίζω ότι θα μου γράφητε συχνά δια τας μελέτας
και τας απορίας σας· θα είμαι πάντοτε πρόθυμος να
απαντώ όσον καλλίτερον δύναμαι εις τας ερωτήσεις σας.

 

Με πολλήν τιμήν

Κ. Καραθεοδωρή