4332 - Καταγραφή της επιστολής του Ι. Πορφύριου στον Κ. Καραθεοδωρή (14/03/1935)

Ν. Λυγερός

Αθήναι τη 14η Μαρτίου 1935

Σεβαστέ μοι Κύριε Καραθεοδωρή

Έλαβον προ δύο εβδομάδων την υπό
ημερομηνίαν 24ης παρελθόντος κάρταν Σας
και αισθάνομαι πολύ την ανάγκην
να Σας ευχαριστήσω ακόμα μίαν φοράν
δια το μεγάλον ενδιαφέρον Σας δι’ εμέ.
Τον καθηγητήν μου κ. Δ. Χόνδρον δεν
επεσκέφθην ακόμα και τούτο διότι
το Πανεπιστήμιον είχε διακόψει τα μα-
θήματα λόγω των τελευταίων πολι-
τικών γεγονότων και της δημιουργηθείσης
ανωμαλίας. Θα τον επισκεφθώ όμως το ταχύτερον.
Προ ημερών όμως με εκάλεσεν ο
καθηγητής μου κ. Ν. Σακελλαρίου, ο
οποίος μου είπεν ότι κατά
σύστασιν ιδικήν Σας είνε πρόθυμος να
με διευκολύνη εις ό,τι δήποτε θέλω δια
την μελέτην μου.
Μη έχων τίποτε άλλο να γράψω, διατελώ
επαναλαμβάνων τας απείρους ευχαρι-
στίας μου

Ευγνώμων
Ιππ. Κ. Πορφύριος

Υ.Γ.: Πιστεύω να ελάβατε την υπό ημ/νίαν 23ης Φεβρ επι-
στολήν μου. Προχθές Σας έστειλα, αν και πιστεύω ότι θα σας έχουν ήδη αποστεί-
λει, το «Δελτίον» των Μαθηματικών το περιέχον τα πρακτικά του Α΄ Διαβαλ-
   καν. Μαθ. Συνεδρίου