9723 - Υπόδειγμα Νόμου περί ανακήρυξης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Ν. Λυγερός

Τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να επονομαστεί Νόμος του 2012 για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Ερμηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν το περιεχόμενο απαιτεί διαφορετικά –

«Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη» είναι η πέραν και παρακείμενη της αιγιαλίτιδας ζώνης θαλάσσια περιοχή της Δημοκρατίας, τα όρια της οποίας ορίζονται από το Άρθρο 3,

«Δημοκρατία» είναι η Ελληνική Δημοκρατία,

«Διευθυντής» είναι ο Διευθυντής του Τμήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

«Δικαστήριο» είναι το Δικαστήριο που προβλέπεται στο Άρθρο 10,

«Ζώντες πόροι» περιλαμβάνουν τα ψάρια και κάθε άλλο ζώντα οργανισμό, εκτός από τα καθιστικά είδη, όπως ορίζονται από το Άρθρο 77 της Σύμβασης,

«Μη ζώντες πόροι» είναι τα ορυκτά και άλλοι μη ζώντες πόροι που κείτονται φυσικώς στο βυθό της θάλασσας και στο υπέδαφός του,

«Ναυτικό μίλι» είναι η απόσταση χιλίων οχτακοσίων πενήντα δύο μέτρων,

«Σύμβαση» είναι η Σύμβαση του Δικαίου Θαλάσσης των Ηνωμένων Εθνών, που επικυρώθηκε από τον κυρωτικό Νόμο 2321/1995 του Δικαίου Θαλάσσης των Ηνωμένων Εθνών,

«Υπουργός» είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κάθε άλλο πρόσωπο γενικώς ή ειδικώς εξουσιοδοτημένο για αυτόν τον σκοπό.

(2) Οι όροι, εκτός εάν ερμηνεύονται διαφορετικά στο παρόν Άρθρο, θα έχουν την έννοια που δίδεται από τη Σύμβαση και σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του παρόντος Νόμου και της Σύμβασης, η ερμηνεία της Σύμβασης υπερισχύει.

Ανακήρυξη και Οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης

3. (1) Με τον παρόντα Νόμο, ανακηρύσσεται η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, το εξωτερικό όριο της οποίας δεν θα εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης.

(2) Σε περιπτώσεις όπου μέρος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης επικαλύπτεται από μέρος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης οποιουδήποτε άλλου Κράτους με ακτές που κείτονται απέναντι από αυτές της Δημοκρατίας, η χάραξη μεταξύ της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του άλλου Κράτους, θα λάβει χώρα με συμφωνία μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων Κρατών. Ελλείψει συμφωνίας, η χάραξη αυτής της ζώνης δεν θα εκτείνεται πέραν της μέσης γραμμής ή της γραμμής ίσης απόστασης, η οποία μετράται από τις αντίστοιχες γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης.

(3) Τα ακριβή όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης οποτεδήποτε προσδιορίζονται, θα καθίστανται δημόσια με Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, που θα δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθώς αυτά τα όρια θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιοχές και τις πιθανές συμφωνίες οριοθέτησης που θα υπογράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις των υποκεφαλαίων (1) και (2).

Δικαιώματα και Δικαιοδοσία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη

4. (1) Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη η Δημοκρατία έχει :

(α) κυριαρχικά δικαιώματα για σκοπούς έρευνας και εκμετάλλευσης, συντήρησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων, είτε ζώντων είτε μη ζώντων, στα ύδατα που υπέρκεινται του βυθού της θάλασσας, στον βυθό της θάλασσας και το υπέδαφος του, και ως προς άλλες δραστηριότητες για την οικονομική εκμετάλλευση και έρευνα της ζώνης, όπως για την παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τον άνεμο.

(β) δικαιοδοσία ως προς:

(i) την τοποθέτηση και χρήση τεχνητών νήσων, εγκαταστάσεων και υποδομών,
(ii) τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα,
(iii) την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

(2) Τα δικαιώματα που ορίζονται στο παρόν άρθρο ως προς τον βυθό της θάλασσας και το υπέδαφος θα ασκούνται σύμφωνα με το Μέρος VI της Σύμβασης – Διατάξεις περί Υφαλοκρηπίδας.

Δικαιώματα και Καθήκοντα άλλων Κρατών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη

5. (1) Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του παρόντος Νόμου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η Δημοκρατία θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των άλλων Κρατών και θα ενεργεί κατά τρόπο συμβατό με τις διατάξεις της Σύμβασης.

(2) Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας, τα άλλα Κράτη απολαύουν των δικαιωμάτων και εκτελούν τα καθήκοντα δυνάμει της Σύμβασης. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα Κράτη θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και τα καθήκοντα της Δημοκρατίας και θα συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς που έχει υιοθετήσει η Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης και τους άλλους κανόνες διεθνούς δικαίου κατά το μέτρο που δεν είναι ασύμβατοι με το αντίστοιχο Μέρος της Σύμβασης.

Συντήρηση ζώντων πόρων

6. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα, που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να ορίσει το επιτρεπόμενο αλίευμα και τα είδη των ζώντων πόρων που δύνανται να αλιευθούν στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Έρευνα και εκμετάλλευση ζώντων πόρων

7. (1) Ουδείς επιτρέπεται να διεξάγει στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη έρευνα και εκμετάλλευση ζώντων πόρων, εκτός εάν χορηγηθεί άδεια από τον Υπουργό, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή άλλο Νόμο ή Κανονισμό, ή από τον Διευθυντή σύμφωνα με τον Νόμο περί Αλιείας.

(2) (α) Όποιος παραβιάζει τις διατάξεις του υποκεφαλαίου (1) του παρόντος άρθρου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, του επιβάλλεται χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 750.000) ή ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή αμφότερες οι ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, στο πρόσωπο αυτό επιβάλλεται χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 1.500.000) ή ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή αμφότερες οι ποινές.

(β) Επιπλέον οποιασδήποτε ποινής επιβαλλόμενης δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος υποκεφαλαίου, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την κατάσχεση οποιουδήποτε σκάφους, αντικειμένου, εξοπλισμού ή υλικού, συμπεριλαμβανομένου του αλιεύματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ή αλιεύθηκε κατά τη διάρκεια τέλεσης του αδικήματος.

Έρευνα και εκμετάλλευση μη ζώντων πόρων

8. (1) Ουδείς επιτρέπεται να διεξάγει στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη έρευνα και εκμετάλλευση μη ζώντων πόρων, εκτός αν χορηγηθεί άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του παρόντος Νόμου ή όποιου άλλου Νόμου, ή από όποια άλλη αρμόδια αρχή δυνάμει όποιου άλλου Νόμου ή Κανονισμού.

(2) (α) Όποιος παραβιάζει διάταξη του υποκεφαλαίου (1) του παρόντος Άρθρου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, του επιβάλλεται χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο οχτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 1.850.000) ή ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή αμφότερες οι ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, στο πρόσωπο αυτό επιβάλλεται χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια εφτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 3.700.000) ή ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη ή αμφότερες οι ποινές.

(β) Επιπλέον οποιασδήποτε ποινής επιβαλλόμενης δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος υποκεφαλαίου, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την κατάσχεση οποιουδήποτε σκάφους, αντικειμένου, εξοπλισμού ή υλικού, συμπεριλαμβανομένων των μη ζώντων πόρων που έχουν αλιευθεί, που χρησιμοποιήθηκε ή αλιεύθηκε κατά τη διάρκεια τέλεσης του αδικήματος.

Ευθύνη νομικού προσώπου

9. Όταν ένα αδίκημα διαπράττεται από νομικό πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αποδεικνύεται ότι αυτό το αδίκημα διαπράττεται με τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση ή ότι οφείλεται σε οποιασδήποτε μορφής αμέλεια διαχειριστικού συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου της νομικής οντότητας, το πρόσωπο αυτό καθώς και η νομική οντότητα είναι ένοχα για την τέλεση του αδικήματος.

Αποκλειστική Δικαιοδοσία του Δικαστηρίου

10. Το αρμόδιο περιφερειακό Δικαστήριο της Αθήνας ή το Ποινικό Δικαστήριο, προσδιοριζόμενο ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος, που διεξάγει τις συνεδριάσεις του στην Αθήνα, θα έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία για την εκδίκαση όλων των υποθέσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα έχει την εξουσία να επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο ή από όποιον κανονισμό εκδοθεί βάσει αυτού.

Κανονισμοί

11. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Με την επιφύλαξη των γενικών όρων του υποκεφαλαίου (1), οι κανονισμοί αυτοί δύνανται να εξυπηρετούν εν όλω ή εν μέρει τους κάτωθι σκοπούς, ήτοι:

(α) τη διατήρηση των ζώντων οργανισμών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,

(β) την προστασία του περιβάλλοντος σε αυτήν την ζώνη,

(γ) ως προς τα αλλοδαπά σκάφη, τον κανονισμό για τις αλιευτικές περιοχές, τους τύπους, τα μεγέθη και το σύνολο των αλιευτικών εργαλείων και τους τύπους, τα μεγέθη και τον αριθμό των αλιευτικών σκαφών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν,

(δ) τον κανονισμό για ζητήματα που αφορούν τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα,

(ε) την αρχή για την επιβίβαση σε αλλοδαπά σκάφη, την επιθεώρηση, σύλληψη και κατάσχεση, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς που υιοθετούνται για την περιφρούρηση των συναφών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Δημοκρατίας, και

(ζ) τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για την απόλαυση δικαιωμάτων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Έναρξη ισχύος

12. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από ΗΗς, ΜΜου, 2012.