Σημειώσεις περί Ευρωσυντάγματος

Ν. Λυγερός
 

 

 

 

Η συνθήκη για τη θέσπιση συντάγματος της Ευρώπης αρχίζει με τα εξής λόγια:

Εμπνεόμενοι από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, από την οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων και αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου.

Και συνεχίζει με τον ακόλουθο τρόπο:

Βέβαιοι ότι η Ευρώπη, «ενωμένη στην πολυμορφία», προσφέρει στους λαούς της τις βέλτιστες δυνατότητες να συνεχίσουν, με σεβασμό των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου και με συνείδηση των ευθυνών τους έναντι των μελλοντικών γενεών και του πλανήτη, τη μεγάλη περιπέτεια η οποία την καθιστά προνομιακό πεδίο ανθρώπινης ελπίδας.

 

Άρθρο Ι-2 : Οι αξίες της Ευρώπης

Άρθρο Ι-3 : Οι στόχοι της Ευρώπης

Άρθρο Ι-4 : Θεμελιώδεις ελευθερίες και απαγόρευση των διακρίσεων

→Άρθρο Ι-5 : Σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών (1)

Άρθρο Ι-6 : Το δίκαιο της Ένωσης: Υπερισχύει το δίκαιο των κρατών μελών

Άρθρο Ι-7 : Νομική προσωπικότητα

Άρθρο Ι-8 : Τα σύμβολα της Ένωσης

Άρθρο Ι-9 : Θεμελιώδη δικαιώματα

→Άρθρο Ι-10 : Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν

την αντικαθιστά

Άρθρο Ι-11 : Θεμελιώδεις αρχές

Άρθρο Ι-12 : Κατηγορίες αρμοδιοτήτων

* Άρθρο Ι-13 : Οι τομείς αποκλειστικής αρμοδιότητας

1. α) τελωνειακή ένωση

β) θέσπιση των κανόνων ανταγωνισμού που είναι αναγκαίοι για τη

λειτουργία της εσωτερικά

γ) νομισματική πολιτική, για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ

δ) διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας στο πλαίσιο της κοινής

αλιευτικής πολιτικής

ε) κοινή εμπορική πολιτική

2. Η Ένωση έχει επίσης αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύναψη διεθνούς

συμφωνίας όταν η σύναψη αυτή προβλέπεται σε νομοθετική πράξη της

Ένωσης ή είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Ένωση να ασκήσει την

εσωτερική της αρμοδιότητα ή κατά το μέτρο που ενδέχεται να επηρεάσει τους

κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει την εμβέλειά τους.

* Άρθρο Ι-14 : Οι τομείς συντρέχουσας αρμοδιότητας

1. α) εσωτερική αγορά

β) κοινωνική πολιτική, για τις πτυχές που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ

γ) οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

δ) γεωργία και αλιεία, με την εξαίρεση της διατήρησης των βιολογικών πόρων

της θάλασσας

ε) περιβάλλον

στ) προστασία των καταναλωτών

ζ) μεταφορές

η) διευρωπαϊκά δίκτυα

θ) ενέργεια

ι) χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

ια) κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια στον τομέα της δημόσιας υγείας για

τις πτυχές που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ.

3. Έρευνα – Τεχνολογική Ανάπτυξη – Διάστημα (ΔΡΑΣΗ)

4. Αναπτυξιακή συνεργασία – Ανθρωπιστική βοήθεια (ΔΡΑΣΗ)

Άρθρο Ι-15 : Συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών

απασχόλησης. (Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τα κράτη μέλη με

νόμισμα το ευρώ)

* Άρθρο Ι-16 : Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

Άρθρο Ι-17 : Οι τομείς υποστηρικτικής, συντονιστικής ή συμπληρωματικής δράσης

α) προστασία και βελτίωση της ανθρώπινης υγείας

β) βιομηχανία

γ) πολιτισμός

δ) τουρισμός

ε) παιδεία, νεολαία, αθλητισμός, επαγγελματική κατάρτιση

στ) πολιτική προστασία

ζ) διοικητική συνεργασία

Άρθρο Ι-18 : Ρήτρα ευελιξίας: 1. 2.

3. Τα μέτρα που βασίζονται στο παρόν άρθρο δεν μπορούν να περιλαμβάνουν

εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών

στις περιπτώσεις στις οποίες το Σύνταγμα αποκλείει την εναρμόνιση αυτή.

Άρθρο Ι-19 : Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης

- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο Ι-20 : Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 750 μέλη 6 ≤ κράτος ≤ 96

Τα μέλη εκλέγονται για πέντε έτη με άμεση, καθολική, ελεύθερη ψηφοφορία

Άρθρο Ι-21 : Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αρχηγοί κρατών μελών (στρατηγική)

Άρθρο Ι-22 : Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2,5 έτη)

Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να ασκεί εθνικό αξίωμα.

Άρθρο Ι-23 : Το Συμβούλιο Υπουργών

Άρθρο Ι-24 : Οι συνθέσεις του Συμβουλίου Υπουργών

* Άρθρο Ι-25 : Ορισμός της ειδικής πλειοψηφίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου

1. Ειδική πλειοψηφία: 55% των μελών στου Συμβουλίου} περιλαμβάνει 15 μέλη

και αντιπροσωπεύει 65% του πληθυσμού της Ένωσης } Αρνησικυρία (ΒΕΤΟ)

2. Παρέκκλιση: 72% των μελών του Συμβουλίου } 4 μέλη

Άρθρο Ι-26 : Ευρωπαϊκή Επιτροπή (5 έτη)

Άρθρο Ι-27 : Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Άρθρο Ι-28 : Υπουργός Εξωτερικώνfree counters


Opus