10661 - Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, 17 Μαΐου 1926. (με Β. Τσατσαμπά)

Ν. Λυγερός, Β. Τσατσαμπά

C. Carathéodory
Münche 27
Rauchstrasse 8
17.5.26

Hern Professor
Dr Kalitzunakis
Berlin
Mommsenstrasse 28

Φίλε κ. Καλιτσουνάκι,
Πολύ σας ευχαριστώ διά την αποστολήν
του λόγου σας τον οποίον θα αναγνώσω
κατ’ αὐτάς. Πρός τό παρόν είμαι πνιγμένος
μέ εργασίαν• εις τό ένα μου μάθημα έχω σχεδόν
200 μαθητάς, πρός τούτοις έχω τάς διορθώσεις της
β΄ ἐκδόσεως του βιβλίου μου περί πραγματικών συν-
αρτήσεων κτλ. κτλ. Σείς τί απεφασίσατε, καί
ποίας εντυπώσεις απεκομίσατε ἐξ Αθηνών.
Θά εξακολουθήσετε τόν αμφίβιον βίον σας;
Πότε θά μας επισκεφθήτε;

Μετά πολλής φιλίας
Κ. Καραθεοδωρή.