Λυγερισμοί - Lygerismes

Ν. Λυγερος

Λήμμα / Mot

Έτος / Année

Λήμμα Opus / Mot sur Opus

!Q

2017

33055

Atopique

2010

6499

Bluetopos

2013

13452

Chronomonade

2023

83225

Chronomonadologie

2023

83225

Chronopentachoron

2017

30383

Cubehexo

2015

19596

Cubophoton

2017

32442

Ethnocider

2015

22087

Hypocomplet

2005

1099

LR numbers

2011

Section: Mathematique

LV-construction (Lygeros-Vougiouklis Construction)

2013

13654

Masterial

2015

18566

Metajoy

2013

12786

Oργανοκλάστες

2021

64264

Polycyclité

2004

713

Superhistory

2023

84334

upperstand

2017

32697

Yπερλογισμός

2016

29954

Zeo ultra premium

2014

14726

Zeocertificate

2013

Video

Zeotest

2013

Video

Αγιοκτονία

2019

45116

Αθρησκεία

2013

13934

Αλλάνθρωποι

2012

9415

Αλλοαλλοπεποίθηση

2014

17936

Αλλοϊσμός

2015

19220

Αμισεία

2014

14486

Αναρχιτεκτονική

2014

15309

Ανθρωποθέατρο

2013

13826

Ανθρωποσύνη

2013

13360

Ανθρωποταγής

2014

14264

Ανθρωποτητισμός

2016

25013

Ανθρωποφόρος

2015

Video

Απαγγελιστές

2015

19491

Απογέννηση

2014

16418

Αποκατασκευή

2020

55144

Αρμενικότητα

2007

3065

Αρμενισμός

2013

13613

Αρμενοσύνη

2008

4210

Βαθυσύνδεση

2016

29446

Βιβλιοφορία

2014

17660

Βιονοητική

2017

33177

Βιοτεχνοηθική

2017

33178

Γεγονολογία

2016

28551

Γενοκτόνος

2007

3446

Γενοκτονούμαι

2014

4741

Γλωσσοκαμπάνα

2014

18059

Δασκαλοδεσμοί

2014

17747

Δεκαδύο

2016

25758

Δεκαένα

2016

25758

Δεκαεξαδάκτυλος

2014

15050

Δεκακαινοτόμος

2018

39947

Δεσμογράμματα

2015

18284

Δευτερουσία

2014

14397

Διασταυροφορία

2014

17319

Διασυνάνθρωποι

2020

49909

Διορθωμανία

2015

23024

Δωροφόρος

2013

13966

Εκκέφαλος

2016

23480

Εκκλεισμός

2015

22643

Ελαιόπαιδα

2015

21955

Ενεργοθάλασσα

2014

15242

Ενεργόπολη

2014

15208

Εννοιολεξικό

2014

15067

Εξωτερισμός

2013

13030

Εργοώρες

2014

16590

Ερημίδες

2015

21624

Εσορία

2017

30567

Εσωγήινοι

2016

28217

Ευαγγελιοφόροι

2015

21823

Ευζεό

2013

14130

Ζεόλαδο

2013

12705

Ζεομορφιά

2013

14103

Ζεοπονία

2015

18570

Ζεοπόνος

2015

18570

Ζεόπυγος (scrub)

2013

9811

Ζεόπυγος (scrub)

2013

18064

Ζεόψωμο

2013

13330

Ηθοποιότητα

2017

34642

Θαλασσοστρατηγική

2013

13311

Καμπυλοπλάστης

2017

34056

Κενονικοί

2016

26798

Κρυπτοέξυπνοι

2015

18975

Κυβοφωτόνιο

2017

32444

Λυγερισμοί

2013

Section: Lygerismes

Μακεδονοκλάστες

2018

40705

Μακροπολιτική

2012

9831

Μεσοθάλασσα

2014

15216

Μεσωκεανός

2014

16951

Μεταβιβλία

2015

19628

Μεταευθύνη

2013

17809

Μετακινησία

2021

66144

Μετανοημοσύνη

2015

21177

Μεταοντότητα

2013

357

Μεταοντότητα

2002

357

Μετασκέψη

2013

357

Μεταστόχος

2015

22049

Μετασυμβουλή

2013

Video

Μεταχαίρομαι

2013

13527

Μεταχαρά

2013

12786

Μετερωτικό

2022

76124

Μετετοιμασμένος

2014

17660

Μηχανηθική

2017

33177

Μικροσυνέχεια

2017

33601

Μνημομαχητής

2014

17916

Μπρεξικόπημα

2019

45322

Νευροφιλοσοφία

2014

17654

Νοοκτονία

2014

17658

Νοοστρατηγική

2006

Νοοστρατηγική

2005

1560

Ξαναγνώσεις

2019

46204

Ξαναπεραστικός

2014

17220

Οικομμουνιστική

2016

26822

Οικομμουνιστική

2016

26822

Οικοσημοποιητές

2017

33728

Ομαδολογία

2015

19051

Ουρανοχτίστες

2016

26036

Ουσιοβλεψίας

2021

67098

Ουσιογραφία

2022

79041

Παντοπαρουσία

2014

17387

Παρανθρώπινο

2013

Video

Παράνθρωπος

2013

13625

Πετρελαιώνας

2014

15921

Πολεολογία

2016

26805

Πολλαπλόπρακτο

2016

23912

Πολυγραφή

2013

13901

Πολυκυκλικότητα

2004

713

Πολυκυκλοπαίδεια

2013

13527

Πολυκυκλοπαιδιστές

2015

23027

Πολυκύκλωση

2013

13846

Πολυπύρ

2014

17799

Προμηθειακός

2011

6901

Ραγιαδισμολόγος

2014

Video

Ριζοσπάζω

2015

22125

Ρομποτηθική

2017

32718

Σιδηρόχρονος

2014

14861

Σκεπτοπλάστης

2013

13900

Σκλαβοσύνη

2010

6646

Σπαγγετοφάγοι

2009

4407

Σπαθοδείκτης

2015

21042

Συγγράφω

2013

13626

Συζωή

2013

13518

Συνανθρωπιά

2013

11149

Συνανθρωπισμός

2014

Video

Συνεννάνθρωπος

2016

29270

Συντροφή

2013

13792

Σχοινοσυντροφιά

2014

14368

Ταυτόχωρα

2014

17387

Τοποδομή

2015

19878

Τοποσκακιέρα

2018

38078

Τοποστρατηγική

2009

4572

Τρωμέγα

2017

34724

Υπερδεκάλογος

2013

13459

Υπερεθελοντής

2015

22367

Υπερεμπάθεια

2014

15874

Υπεριδέα

2013

13958

Υπερίπατος

2014

17671

Υπερκίνηση

2014

18034

Υπερνομολογία

2014

15265

Υπερνοούμενο

2009

4562

Υπερχρόνος

2014

17320

Φιλόπιτα

2011

8284

Φυλλοδεσμία

2013

13643

Φωτοπλάστης

2002

248

Χαραδοσία

2013

13512

Χοντροανατολή

2014

17245

Χρoνοδίκτυο

2015

19675

Χρονάνθρωπος

2013

12791

Χρονιάδα

2015

19675

Χρονοαντιληπτική

2012

9334

Χρονοαποστολή

2014

18039

Χρονοασπίδα

2015

20388

Χρονογεωμετρία

2015

21260

Χρονογραφή

2015

18712

Χρονοδομή

2015

19878

Χρονομαχητής

2015

18926

Χρονοπεντάχωρον

2017

30384

Χρονοπίστη

2022

75289

Χρονοπολιτική

2018

37380

Χρονοστρατηγική

2013

13559

Χρονοστρατηγιστής

2020

50052

Ψυχοδόχος

2019

44763

Ψυχοκτονία

2019

47193

Ψυχότητα

2019

46180

Ψυχροπολεμιστής

2023

82278

Ψυχωδία

2023

82957