10662 - Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, 10 Οκτωβρίου 1935. (με Β. Τσατσαμπά)

Ν. Λυγερός, Β. Τσατσαμπά

Prof Dr J. Kalitzunakis
Athen (Griechenland)
Palaion Falhron
od Paseidwnos 66

6.10.35
Αγ. Κ. Καλιτσουνάκι
Ευχαριστώ για τήν χάρταν σας
που με περιήλθεν εδώ εις τω
Chiemsee. Βλέπετε ότι είχον
δίκαιον νά μήν κατέλθω αφ’ ού
ήρχισεν ο πόλεμος του οποίου
αι συνέπειαι ακόμη εντελώς
άδηλοι. Ο Κυριακίδης έκαμεν
πολύ ωραίαν διάλεξιν με λαμ-
πράς προβολάς. Αν έχητε και-
ρόν γράψητε μου εκτενέστερον
δια τήν κατάστασιν των Πανεπι-
στημιακών.
Με πολλήν φιλιάν
Κ. Καρ.