1187 - Σημειώσεις περί Ευρωσυντάγματος

Ν. Λυγερός

 

 

 

 

Ησυνθήκη για τηθέσπισησυντάγματοςτης Ευρώπης αρχίζειμε τα εξήςλόγια:

Εμπνεόμενοιαπό τηνπολιτιστική,τη θρησκευτικήκαι τηνανθρωπιστικήκληρονομιά τηςΕυρώπης, από τηνοποίααναπτύχθηκανοι παγκόσμιεςαξίες τωναπαράβατων καιαναφαίρετωνδικαιωμάτωντου ανθρώπου,τηςελευθερίας,τηςδημοκρατίας, τηςισότητας καιτου κράτουςδικαίου.

Καισυνεχίζει μετον ακόλουθοτρόπο:

Βέβαιοιότι η Ευρώπη,«ενωμένη στηνπολυμορφία», προσφέρειστους λαούςτης τις βέλτιστεςδυνατότητες νασυνεχίσουν, μεσεβασμό των δικαιωμάτωντου κάθεανθρώπου καιμε συνείδησητων ευθυνώντους έναντιτωνμελλοντικώνγενεών και τουπλανήτη, τημεγάληπεριπέτεια ηοποία την καθιστάπρονομιακόπεδίοανθρώπινηςελπίδας.

 

Άρθρο Ι-2 : Οιαξίες τηςΕυρώπης

Άρθρο Ι-3 : Οιστόχοι τηςΕυρώπης

Άρθρο Ι-4 : Θεμελιώδειςελευθερίες καιαπαγόρευση τωνδιακρίσεων

→ΆρθροΙ-5 : Σχέσειςμεταξύ τηςΈνωσης και τωνκρατών μελών (1)

Άρθρο Ι-6 : Τοδίκαιο της Ένωσης:Υπερισχύει τοδίκαιο τωνκρατών μελών

Άρθρο Ι-7 :Νομικήπροσωπικότητα

ΆρθροΙ-8 : Τασύμβολα τηςΈνωσης

Άρθρο Ι-9 : Θεμελιώδηδικαιώματα

→ΆρθροΙ-10 : Η ιθαγένειατης Ένωσηςπροστίθεταιστην εθνική ιθαγένειακαι δεν

την αντικαθιστά

ΆρθροΙ-11 : Θεμελιώδειςαρχές

ΆρθροΙ-12 : Κατηγορίεςαρμοδιοτήτων

* ΆρθροΙ-13 : Οι τομείςαποκλειστικήςαρμοδιότητας

1. α) τελωνειακήένωση

β)θέσπιση τωνκανόνωνανταγωνισμούπου είναιαναγκαίοι γιατη

λειτουργία τηςεσωτερικά

γ)νομισματικήπολιτική, γιατα κράτη μέλημε νόμισμα τοευρώ

δ)διατήρηση τωνβιολογικώνπόρων τηςθάλασσας στοπλαίσιο τηςκοινής

αλιευτικήςπολιτικής

ε)κοινή εμπορικήπολιτική

2. Η Ένωση έχειεπίσηςαποκλειστικήαρμοδιότηταγια τη σύναψηδιεθνούς

συμφωνίαςόταν η σύναψηαυτήπροβλέπεται σενομοθετικήπράξη της

Ένωσηςή είναιαπαραίτητη γιανα μπορέσει ηΈνωση ναασκήσει την

εσωτερικήτης αρμοδιότηταή κατά το μέτροπου ενδέχεταινα επηρεάσειτους

κοινούςκανόνες ή ναμεταβάλει τηνεμβέλειά τους.

*Άρθρο Ι-14 : Οιτομείςσυντρέχουσαςαρμοδιότητας

1. α) εσωτερικήαγορά

β) κοινωνικήπολιτική, γιατις πτυχές πουκαθορίζονταιστο Μέρος ΙΙΙ

γ) οικονομική,κοινωνική καιεδαφική συνοχή

δ) γεωργία καιαλιεία, με τηνεξαίρεση τηςδιατήρησης τωνβιολογικώνπόρων

τηςθάλασσας

ε) περιβάλλον

στ) προστασίατωνκαταναλωτών

ζ) μεταφορές

η)διευρωπαϊκάδίκτυα

θ) ενέργεια

ι) χώροςελευθερίας,ασφάλειας καιδικαιοσύνης

ια) κοινέςπροκλήσεις γιατην ασφάλεια στοντομέα τηςδημόσιαςυγείας για

τιςπτυχές πουκαθορίζονταιστο Μέρος ΙΙΙ.

3. Έρευνα –ΤεχνολογικήΑνάπτυξη –Διάστημα (ΔΡΑΣΗ)

4. Αναπτυξιακήσυνεργασία –Ανθρωπιστική βοήθεια (ΔΡΑΣΗ)

Άρθρο Ι-15 : Συντονισμόςτωνοικονομικώνπολιτικών καιτων πολιτικών

απασχόλησης.(Ειδικέςδιατάξειςισχύουν για τακράτη μέλη με

νόμισματο ευρώ)

*Άρθρο Ι-16 : Ηκοινήεξωτερικήπολιτική καιπολιτικήασφάλειας

Άρθρο Ι-17 : Οιτομείςυποστηρικτικής,συντονιστικήςήσυμπληρωματικήςδράσης

α)προστασία καιβελτίωση τηςανθρώπινηςυγείας

β)βιομηχανία

γ)πολιτισμός

δ)τουρισμός

ε)παιδεία,νεολαία,αθλητισμός,επαγγελματικήκατάρτιση

στ)πολιτικήπροστασία

ζ)διοικητικήσυνεργασία

Άρθρο Ι-18 : Ρήτραευελιξίας: 1. 2.

3. Ταμέτρα πουβασίζονται στοπαρόν άρθρο δενμπορούν ναπεριλαμβάνουν

εναρμόνισητωννομοθετικώνκαι κανονιστικώνδιατάξεων τωνκρατών μελών

στιςπεριπτώσειςστις οποίες τοΣύνταγμααποκλείει τηνεναρμόνισηαυτή.

Άρθρο Ι-19 : Ταθεσμικά όργανατης Ένωσης

-ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο,ΕυρωπαϊκόΣυμβούλιο, Συμβούλιοτων Υπουργών

-ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, ΤοΔικαστήριο τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης

ΆρθροΙ-20 : Το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο: 750μέλη 6 ≤κράτος ≤ 96

Τα μέληεκλέγονται γιαπέντε έτη μεάμεση,καθολική,ελεύθερηψηφοφορία

ΆρθροΙ-21 : Το ΕυρωπαϊκόΣυμβούλιο. Αρχηγοίκρατών μελών (στρατηγική)

ΆρθροΙ-22 : Ο Πρόεδροςτου ΕυρωπαϊκούΣυμβουλίου (2,5 έτη)

Ο Πρόεδροςδεν μπορεί ναασκεί εθνικόαξίωμα.

ΆρθροΙ-23 : Το ΣυμβούλιοΥπουργών

ΆρθροΙ-24 : Οι συνθέσειςτου ΣυμβουλίουΥπουργών

* Άρθρο Ι-25 :Ορισμός τηςειδικήςπλειοψηφίαςστο πλαίσιοτου Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου

1. Ειδικήπλειοψηφία: 55%των μελών στουΣυμβουλίου}περιλαμβάνει 15μέλη

καιαντιπροσωπεύει65% του πληθυσμούτης Ένωσης } Αρνησικυρία(ΒΕΤΟ)

2.Παρέκκλιση: 72% τωνμελών τουΣυμβουλίου } 4 μέλη

Άρθρο Ι-26 : ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή (5 έτη)

Άρθρο Ι-27 : ΟΠρόεδρος τηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής

Άρθρο Ι-28 : Υπουργός Εξωτερικών