1269 - Τέλειος ανταγωνισμός και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ν. Λυγερός

Ένα απότα σοβαράπροβλήματα πουαντιμετωπίζειη ΕυρωπαϊκήΈνωση είναι ηβούληση τηςβρετανικής κυβέρνησηςνα επιβάλειένα δικό τηςμοντέλο οικονομίας,το οποίοχαρακτηρίζεταιως τέλειοςανταγωνισμός.Το πρώτοπράγμα πουπρέπει νακατανοήσουμεείναι ότι οτέλειοςανταγωνισμόςόπως και τομονοπώλιο επιτρέπεισε κάθεεπιχείρηση ναμην ανησυχείγια τιςαντιδράσειςτων αντιπάλωντης. Και αυτόείναι βέβαιαένα σημείο πουκαθορίζει τονλόγο τηςεπιλογής αυτούτου μοντέλουαπό τηβρετανικήκυβέρνησηεφόσον μεαυτόν τοντρόποπαραμένειανεξάρτητη απόόλα τα άλλακράτη μέλη. Γιανα καταλάβουμεόμως πιο βαθιάαυτήν τηνάποψη πρέπεινα εξετάσουμετις πέντεκεντρικέςυποθέσεις πάνωστις οποίεςβασίζεται ηέννοια τουτέλειουανταγωνισμού:

        Υπόθεσηατομικότητας: Υπάρχουνπολλοίπρομηθευτέςστην αγορά καιαυτό συνδυάζεταιμε τηνπαγκοσμιοποίηση.

        Υπόθεσηομογένειας τωνπροϊόντων:Το προϊόν πουπρομηθεύουν οιδιάφορεςεπιχειρήσειςείναι το ίδιοκαι πάνω σεαυτό το σημείοη αγγλικήνοοτροπίαδέχτηκε τηνεπίθεση τηςπροεδρίας τουΛουξεμβούργου.

        Υπόθεσητης τέλειαςπληρόφορησης: Οιμετέχοντεςγνωρίζουν τιςτιμές πουκαθορίζονταιαπό όλες τιςεπιχειρήσεις,πράγμα τοοποίο ενσωματώνειδίχωςδιαχωριστικήγραμμή όλη τηνΕυρωπαϊκήΈνωση ως κοινήαγορά στοπαγκόσμιοπλαίσιο.

        Υπόθεσηίσης πρόσβασης: Όλες οιεπιχειρήσειςέχουν πρόσβασησε όλες τις τεχνολογίεςτης παραγωγής,υπόθεση πουείναι εντελώςαδιανόητη μέσαστο ευρωπαϊκόπλαίσιο.

        Υπόθεσηελεύθερηςεισόδου: Κάθεεπιχείρηση μπορείνα μπει ή ναβγει από τηναγορά όποτεθέλει, κατάσυνέπεια τοευρωπαϊκόπλαίσιο δενέχει πια τίποτατο ιδιαίτεροκαι δενεξασφαλίζειτίποτα.

Βλέπουμελοιπόν ότι οιυποθέσεις γιανα λειτουργήσειτο αγγλικόσύστημα δενείναι μόνοσκληρές αλλάκαι εντελώςαντιφατικές μετην ευρωπαϊκήνοοτροπία καιμε τηδιαχρονική τηςεξέλιξη.Συνεπώς δενυπάρχει λόγοςνα μας τοεπιβάλουνακόμα και αναυτό τοεξάμηνο θαείναι υπόαγγλικήπροεδρία. Αντιθέτως,τοευρωσύνταγμαμάςεξασφαλίζειένα διαφορετικόπλαίσιο όπου αυτοίοι ακραίοιφιλελευθερισμοίδενεπιτρέπονταιδιότι δενδημιουργούνολικό όφελοςπαρά μόνοτοπικό καιειδικά για τιςπλούσιες χώρεςόπου ητεχνολογία π.χ.κάνει ήδη τηδιαφορά. Οιεπενδύσεις πουπροτείνονταιδεν αφορούνόλα τα κράτημέλη τηςΕυρωπαϊκής Ένωσηςμα μόνομερικούςεξειδικευμένουςπόλους. Άραμόνο διαφορέςμπορεί ναπροκαλέσει η κυριαρχίααυτής τηςάποψης σε έναπεδίο όπουπροσπαθούμε μεκάθε τρόπο ναπροστατέψουμετον ευρωπαίοπολίτη,οντότητα πουμάλλον δενυπάρχει ακόμαγια μερικούς.