16312 - Στοιχεία Χρονοστρατηγικής

Ν. Λυγερός

Στοιχεία Χρονοστρατηγικής μπορείς να βρεις μέσω της Στρατηγικής, αφού ενσωματώσεις τον Χρόνο ως διάσταση. Η Τοποστρατηγική είναι το πρώτο στάδιο της Χρονοστρατηγικής, όπου δεν υπάρχει συμβολή του Χρόνου. Κατ’ αναλογία είναι η ειδική σχετικότητα δίχως βαρύτητα. Η Χρονοστρατηγική είναι η Τοποστρατηγική του Χρόνου σ’ ένα περιβάλλον, όπου δεν εξετάζουμε τις αποστάσεις, αλλά τις σχέσεις. Κατ’ αναλογία είναι η γενική σχετικότητα με βαρύτητα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μελετάμε τον Χρόνο με γραμμικό τρόπο, αλλά με τοπολογικό, για να αποφύγουμε την παγίδα των πραγματικών αριθμών. Έτσι η τοπολογία του Χρόνου δεν είναι απλώς η χρονολογία, αφού συμμετέχουν οι σχέσεις και σε επίπεδο χωρικό. Έτσι ένας ναός, ένα κάστρο, μια εκκλησία που έζησαν αιώνες αποτελούν έναν κόμβο κι όχι απλώς ένα σημείο στον Χρόνο. Διότι, στον ίδιο χώρο έχουν γίνει πολλά γεγονότα που φαίνονται ανεξάρτητα αιτιολογικά, όταν έχουμε μια γραμμική ματιά. Η Χρονοστρατηγική λειτουργεί με αυτούς τους κόμβους κι όχι μόνο με τα κλασικά σημεία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενσωματώσει νέα δεδομένα, μη συμβατικά για μια κλασική προσέγγιση, ενώ η πραγματικότητα δείχνει ότι λόγω του κόμβου και των χαρακτηριστικών του υπάρχει μια κοινή τοπολογία των γεγονότων. Έτσι ο κόμβος είναι το ίχνος της πολυπλοκότητας του Χρόνου και η Στρατηγική που προσαρμόζεται σε αυτήν την καινοτομία είναι η Χρονοστρατηγική. Η διαφοροποίηση είναι σημαντική από την απλή Γεωστρατηγική που επικεντρώνεται στο μήκος, αλλά και από την Τοποστρατηγική που επικεντρώνεται στη σχέση. Έτσι, η Χρονοστρατηγική λειτουργεί ως μοναδολογία, όπου οι μονάδες είναι οι κόμβοι. Ο χωροχρόνος δεν είναι μόνο σημεία με αποστάσεις, εμπλουτίζεται από μια υπερδομή που θεμελιώνεται με τους κόμβους, για να παράγει υπερχορδές που αποτελούν χρονοστρατηγικά γεωδαισιακές ή πιο απλά κομβικές αποστολές για την παραγωγή έργου.