1725 - Μετάφραση της επιστολής Kneser προς Carathéodory (Cod. Ms. H. Kneser A12 (1) )

Ν. Λυγερός

Αγαπητέ Κύριε Καραθεοδωρή!
Με τον θάνατο του πατέρα μου, η συνεργασία μετον Δρα Kowallik διακόπηκε. Οι εργασίες τους, απ’ ό,τι μπόρεσα να δω, είχαν ωςπροοπτική τη δημοσίευση παραδειγμάτων του λογισμού μεταβολών. Δεν είμαι αρκετάειδικός για ν’ αξιολογήσω αν αυτές οι εργασίες ήταν αρκετά προχωρημένες για μιαδημοσίευση. Εν πάση περιπτώσει, ο Δρ Kowallik έχασε την πνευματική καθοδήγηση του πατέραμου, και στο Breslau αν και υπάρχει ο Radon που είναι γνώστης του λογισμού μεταβολών, οχαρακτήρας του δεν μπορεί να προωθήσει ανθρώπους. Είχα λοιπόν την ιδέα ότι ο ΔρΚ. θα μπορούσε να συνεχίσει το έργο του στον λογισμό μεταβολών υπό τηνκαθοδήγησή σας και με τη βοήθεια μιας υποτροφίας να εργαστεί μαζί σας στοΜόναχο. Βέβαια, δεν έχω καμιά εξουσιοδότηση και δεν γνωρίζω τις δυνατότητες τουκ. Κ., ομολογώ όμως πως θα με καθησύχαζε να ξέρω ότι αυτός ο νεαρός θα μπορούσενα καλύψει τις ανάγκες του, αυτός ο νεαρός, τον οποίον ο πατέρας μου θεωρούσεάξιο της εύνοιας του. Ο κ. Kowallik, απ’ ό,τι γνωρίζω, εξασφαλίζει τη συνέχειατων μαθημάτων και των σεμιναρίων στον λογισμό μεταβολών μετά από την αίτηση τωνακροατών και με την άδεια των αρμόδιων καθηγητών του Πανεπιστημίου. Μου έκανε,στη διάρκεια μιας συνάντησης που είχαμε, πολύ καλή εντύπωση αναφορικά με τιςανθρώπινες αξίες του και με την καλή του παιδεία που παρ’ όλη τη μετριοφροσύνητου, ξέρει ακριβώς τι θέλει. Τον ενθάρρυνα στην πρόθεσή του ν’ απευθυνθεί σεσας για τη μελλοντική δραστηριότητά του. Θα ήταν εράσμιο εκ μέρους σας να μ’ενημερώσετε για τις αποφάσεις σας επί του θέματος όποτε το θεωρήσετε δυνατό. Μετην παράκληση να απευθύνετε στη θαυμαστή κυρία σύζυγό σας τα καλύτεραχαιρετίσματα, σας στέλνω τους εγκάρδιους μου χαιρετισμούς.
Ο πολύ αφοσιωμένος σας.

 

31. Januar 1930

 

                        LieberHerr Carathéodory!

Durch den Tod meines Vaters ist seine Zusammenarbeit mit
Dr. U. Kowallik,von der Sie ja wissen, jah unterbrochen worden.
Ob die Arbeiten,die, soviel ich sah, auf die Herausgabe einer
Sammlung vonBeispielen zur Variationsrechnung abzielten, soweit
forgetschrittenwaren, daβ man dies Zeil weiter ins Auge fassen
kann, entziehtsich meiner Einsicht. Jedenfalls ist Herr Kowallik
jetzt derAnregung und Anleitung beraubt, die er von meinem Vater
erfahren hat, undin Breslau ist Radon zwar ein Kenner der Varia-
tionsrechnung,aber nach seiner ganzen Natur nicht der Mann der
Anregung. Es kammir nun der Gedanke, ob es vielleicht möglich
ware, daβ Dr. K. seineBestrebungen auf Gebiete der Variations-
rechnung unterIhrer Leitung fortsetzt und zu diesem Zweck, etwa
mit weitererUnterstützung der Notgemeinschaft, eine Zeit lang in
München arbeitet.Freilich habe ich in dieser Sache kein Mandat,
kenne auch HerrnK.s Leistungen und Fähigkeiten nicht ; ich gestehe
Ihnen aber, daβ es mir ein überauströstlicher Gedanke wäre, einen
jungen Mannwissenschaftlich – und, soweit es dazu nötig ist, wirt-
schaftlich –versorgt zu sehen, den mein Vater seiner Hochschätzung
und Neigung wertgefunden hat.
            HerrKowallik führt jetzt meines Wissens die Vorlesung und
übungen meinesVaters über Variationsrechnung weiter, auf Wunsch
der Hörer und mitGenehmigung der Fachordinarien. Er hat bei der
kurzenUnterredung, die ich mit ihm hatte, menschlich einen sehr gu-
ten Eindruck aufmich gemacht, nämlich der eines jungen Mannes
mit gutenUmgansformen, der bei aller Bescheidenheit recht wohl
weiβ, was er will. Inseiner Absicht, sich in Fragen seiner zu-
künftigenTätigkeit an Sie zu wenden, habe ich ihn bestärkt.
Es ware sehrfreundlich von Ihnen, wenn Sie mir Ihre Bechlüsse
in dieserAngelegenheit zu gegebener Zeit mitteilen wollten.
            Mitder Bitte, mich Ihrer verehrten Frau Gemahlin bestens zu
empfehlen, undmit herzlichem Gruβ bin ich.

 

                                                            Ihrsehr ergebener