18631 - Η σκακιέρα SER

Ν. Λυγερός

Η σκακιέρα Sierpinski-Einstein-Rosen είναι μια επινόηση που προσφέρει στη σκακιστική και μαθηματική σκέψη την ικανότητα να διαχειριστεί ένα χώρο με δύο διαστάσεις, αλλά με πολλαπλούς χρόνους λόγω του κεντρικού εμποδίου και ταυτόχρονα της υπερκίνησης που επιτρέπουν τα γαλάζια τετράγωνα. Με αυτόν τον τρόπο και λόγω της πρόσθεσης κομματιών, ενώ κατά τα άλλα διατηρούμε τους ίδιους σκακιστικούς κανόνες έχουμε ένα παίγνιο όχι μόνο πιο πολύπλοκο, αλλά και πιο δημιουργικό όσον αφορά στις μελέτες και τα ματ. Έτσι η νοημοσύνη και η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι άκρως απαραίτητες. Η σκακιέρα SER είναι ιδανική για όσους ξέρουν να ξεπερνούν τα δύσκολα εμπόδια.

L’échiquier SER
N. Lygeros

L’échiquier Sierpinsky-Einstein –Rosen est une conception qui offre à la pensée échiquéenne et mathématique la capacité à gérer un espace à deux dimensions mais avec une multiplicité de temps en raison de l’obstacle central et simultanément l’hyperespace que permettent les cases bleues. De cette façon et en raison de l’ajout de pièces tandis que nous conservons pour le reste les mêmes règles échiquéennes, nous avons un jeu qui est non seulement plus complexe mais aussi plus créatif en ce qui concerne les études et le mat. Ainsi l’intelligence et la plasticité du cerveau sont absolument nécessaires. L’échiquier SER est idéal pour tous ceux qui savent surmonter les obstacles difficiles.

SER Chessboard
N. Lygeros

The chessboard Sierpinski-Einstein-Rosen is a conception which offers to chess and to mathematical thought, the ability to manage a space with two dimensions but with a multiplicity of times due to the central obstacle and simultaneously the hyper move which the blue squares allow. This way and because of the addition of the pieces while the rest of the chess rules are kept the same, we have a game not only more complex but also more creative in terms of studies and the mat. The chessboard SER is ideal for all those who know how to overcome difficult obstacles.