1943 - Μορσικό αλφάβητο και εκδοχή του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή

Ν. Λυγερός

Μία από τις σελίδες των μαθηματικών τετραδίων του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή αφορά αποκλειστικά το μορσικό αλφάβητο. Αυτή η σελίδα βρίσκεται με τους υπολογισμούς της θεωρίας αριθμών. Οι εξηγήσεις είναι γραμμένες στα γαλλικά. Ο γενικός τίτλος είναι: Alphabet Morse (Μορσικό Αλφάβητο). Οι τέσσερεις αναφορές που βρίσκονται στο τέλος της σελίδας έχουν το ίδιο νόημα με εκείνες ενός εγχειριδίου του 1922.

  1. Une barre = 3 points
  2. L’espace entre les signaux d’une meme lettre = 1 point
  3. _______ entre deux lettres = 3 points
  4. ________________ mots = 5 points

Δηλαδή:

  1. Μία παύλα = 3 τελείες
  2. Το διάστημα μεταξύ σημάτων του ίδιου γράμματος = 1 τελεία
  3. __________ μεταξύ δύο γραμμάτων = 3 τελείες
  4. ____________________ λέξεων = 5 τελείες

Το μορσικό αλφάβητο του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή δεν αφορά την τουρκική γλώσσα. Το όλο πλαίσιο χρησιμοποιεί το διεθνές σύστημα ακόμα και για τα ειδικά γράμματα. Η τουρκική γλώσσα έχει γράμματα που δεν βρίσκονται στην εκδοχή του μορσικού αλφαβήτου (ç, ğ) ενώ βρίσκουμε γράμματα όπως το ñ και το ch που δεν υπάρχουν στα τουρκικά.

ä, æ

à, å

ĉ, ç

ch

ð

è

é

ĝ

ĥ

Code

·-·-

·--·-

-·-··

----

··--·

·-··-

··-··

--·-·

-·--·

ĵ

ñ

ö, ø

ŝ

þ

ü, ŭ

Code

·---·

--·--

---·

···-·

·--··

··--

Η διαφοροποίηση που κάνει ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή είναι ότι δεν χρησιμοποιεί τελείες. Αντί για τελείες, βάζει μικρές παύλες που δυσκολεύουν την ανάγνωση του όλου συστήματος. Όμως αυτό δεν εμπεριέχει κανένα λάθος. Υπάρχει μόνο μία διόρθωση στο γράμμα Η. Αυτή όμως η μικρή λεπτομέρεια είναι ενδεικτική και μας οδηγεί να υποθέσουμε ότι ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή αντιγράφει το μορσικό αλφάβητο από ένα άλλο κείμενο. Το πραγματικό πρόβλημα είναι να εξετάσουμε αν υπάρχει συσχετισμός με τις προηγούμενες σελίδες του μαθηματικού τετραδίου του που αφορούν στη θεωρία αριθμών. Σε αυτές τις σελίδες υπάρχει μια περιγραφή αλγορίθμου που κωδικοποιεί τους αριθμούς και ακόμα και αν είναι απίθανο μπορεί να υπάρχει όντως μια σχέση. Αυτό θα εξεταστεί στην επόμενη έρευνά μας. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι όπως ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή είχε μια πολύ υψηλή βαθμίδα στο διπλωματικό σώμα, μπορεί να εξέταζε κείμενα σε μορσικό αλφάβητο. Δεν είναι όμως γνωστό αν λειτουργούσε και με το κατασκοπικό σύστημα όπου οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Η περαιτέρω ανάλυση θα λύσει αυτήν την απορία μας.