1984 - Καταγραφή επιστολής προς Α. Καραθεοδωρή

Ν. Λυγερός

Υψηλότατε,

Λαμβάνω το θάρρος να εξαποστείλω σήμερον εις την
Υμετέραν Υψηλότητα τέσσαρα φυλλάδιά μου, ων τα τρία, ιδία
δε το επιγραφόμενον «Δύο κώδικες του Καρατζά», αναφέρονται
εις το πολύτιμον χειρόγραφον της βιβλιοθήκης Αυτής, όπως
επί είκοσιν ήδη έτη περίπου ευρίσκεται παρ’ εμοί εκ με-
γάλης της Υμετέρας Υψηλότητος επιεικείας. Αναχωρήσας εκ
Κ/πόλεως εν ω χρόνω η Υμετέρα Υψηλότης ηγεμόνευεν εν Σά-
μω, ηναγκάσθην δι’ ην είχον προς Αυτήν ευθύνην να φέρω
πάντοτε μετ’ εμού το ρηθέν χειρόγραφον και να φυλάτ-
τω από παντός κινδύνου. Ήκουσα εν τω μεταξύ ότι η Υ-
μετέρα Υψηλότης επανήλθεν εις Κ/πολιν και παντοτεινήν
είχον επιθυμίαν να φέρω αυτό εκεί και ιδιοχείρως να
παραδώσω εις χείρας Αυτής· ατυχώς όμως από του 1896
δεν ηδυνήθην να εξέλθω εκ της Ρωσσίας. Πέρυσιν ήλπιζον
να διέλθη αυτόθιν ο αδελφός μου Κωνσταντίνος· αλλ’ ουδέ
τούτο κατωρθώθη. Επειδή δε και φέτος αδυνατώ να τα-


ξειδέψω, αναγκαίον έκρινα να γράψω το παρόν, όπως ζητήσω
την συμβουλήν της Υμετέρας Υψηλότητος περί του ασφαλεστέ-
ρου τρόπου της επιστροφής του βιβλίου. Το χειρόγραφον,
επειδή δεν είναι βαρύ, δύναται να σταλή sous bande τα-
χυδρομικώς εις όνομα της Υμετέρας Υψηλότητος, αλλά συ-
στημένον. Θα δεχθή άρα γε Αύτη τον τρόπον τούτον, ή θα
προτιμήση να παραδοθή επί αποδείξει εις τινα των εν
τη Οθωμανική Πρεσβεία γνωρίμων Αυτής; εν τοιαύτη
δε περιπτώσει εις τίνα να παραδοθή; Οπωσδήποτε εγώ θα
εκτελέσω ό,τι εγκρίνει και διατάζει η Υμετέρα Υψηλότης.
Το χειρόγραφον είναι ποικίλης ύλης και η εκμετάλλευσίς του
πολυχρόνιος. Το κατ’ εμέ έπραξα ό,τι ηυκαίρησα, και τούτο
χάρις εις την Υμετέραν μεγαθυμίαν, δι ήν ευγνωμο-
νώ βαθύτατα. Ούτως εξεπόνησα περιγραφήν αυτού λεπτομε-
ρή εν τω περί βιβλιοθήκης Καρατζά φυλλαδίω. Εξεμεταλ-
λεύθην ωσαύτως το εν αυτώ πλούσιον υλικόν περί Μάρ-
κου του Ευγενικού και Μανουήλ του Κορινθίου. Διατηρεί-


ται δε το χειρόγραφον εις ην κατάστασιν παρέδωκέ μοι τούτο
η Υμετέρα Υψηλότης. Η μόνη διαφορά είναι ότι εγώ προσέ-
θηκα δια μολύβδου αριθμούς εις τας άνω των φύλλων γω-
νίας, όπως ούτως ευκολυνθώ εις την καταγραφήν των εν
αυτοίς πραγμάτων.

Υποβάλλω τα σέβη μου εις την οικογένειαν υμών,
καθώς και εις την Αυτού Εξοχότητα τον κ. Κωνσταντίνον
Καραθεοδωρή,

της δε Υμετέρας Υψηλότητος

μένω δούλος ευγνώμων

Α Παπαδόπουλος Κεραμεύς.

Υ.Γ. Τω παλαιώ μου φίλω κ. Β. Μιστακίδη θέλω γράψει
κατόπιν, ότε θα στείλω αυτώ και τινα πακέτα
διαφόρων μου βιβλιαρίων.