1999 - Καταγραφή της επιστολής Κωνσταντίνου προς Αλέξανδρο Καραθεοδωρή στις 08/03/1897

Ν. Λυγερός

Σάββατον
τη 8/20 Μαρτίου 1897

Σεβαστέ μοι αδελφέ,

Η υπόθεσις του ατυχούς Κοτάρη και πάλιν
κυμαίνεται έμπροσθεν του συμβουλίου του κράτους.

Οι υποκινούντες την οργήν του γαμβρού της
Α.Υψ. λόγοι γνωστότατοι……και τοις Ιουδαίοις
τραπεζίταις.

Επίσης ο Ελ Ζιά πασσά, φίλος στενός του Ελ *[ ]
εφέντη, κατέρχεται εις τον αγώνα άλλα σκεπτόμενος
και επιθυμών να φανή ευχάριστος ανδρί πεφιλημένω.

Τα αίτια τα υποκινούντα τον Σακίζ εφέντην
άγνωστά μοι.

Ανάγκη λοιπόν η ση *[πετινυμένη] διάνοια να αντε-
πεξέλθη κατά της καταπατήσεως του δικαίου ου ο θρίαμβος
έσται μάθημα καλόν διά τους εν Σμύρνη Αγγλολε-
βαντίνους.

Ο ευπειθής αδελφός σου
Κωνστ. Στ. Καραθεοδωry [=Καραθεοδωρή]
ιδιαιτέρα
και προσωπική