20036 - Οι συλλογισμοί

Ν. Λυγερός

Οι συλλογισμοί
του Αριστοτέλη
εμπεριέχουν
νοητικά μοντέλα
που είναι πάντα
χρήσιμα στη ζωή
όταν πρόκειται
να σκεφτείς
αποτελεσματικά
γιατί είναι
λογικοί κώδικες
που εξυπηρετούν
την υποστήριξη
καινοτόμων ιδεών
που θα χανόταν
στην καθημερινότητα
και τη λήθη
γιατί κανείς
δεν θα μπορούσε
να τις αξιοποιήσει
δίχως προσπάθεια
λόγω έλλειψης
εξοικείωσης
με το αντικείμενο
της επίλυσης
προβλημάτων.