2058 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή προς Α. Καραθεοδωρή 09/03/1898.

N. Lygeros

Δευτέρας εσπέρας
τη 9/21 Μαρτίου 1898

Εξοχώτατε και φίλτατε αδελφέ

Τη επιμόνω αιτήση του Εριτίμου Χαμδή Βέη, επιθεω-
ρητού Αδριανουπόλεως και Θεσσαλονίκης, τολμώ να
επιστήσω το άγρυπνον και αδέκαστον όμμα της σης
δικαιοσύνης επί της υποθέσεώς του.

Γνωρίζω τον υιόν Χαμδή Βεην ως τίμιον και
καλόν υπάλληλον, ευρεθέντα, ως εκ των δυσχερεστάτων
περιστάσεων της εκτελέσεως των καθηκόντων του,
εις
την ανάγκην του να είπη σκληράς αληθείας δια τας
οποίας δεν είναι δίκαιον να υποφέρη νυν.

Αλλά βεβαίως τα πάντα θα εξετασθώσι δεόντως
και τούτο απαιτεί από το υψηλόν συμβούλιον ο
δι’ εμού εξαιτούμενος την σην δεδικαιολογημένην
ευμένειαν.

Όλως πρόθυμος και ευγνώμων αδελφός σου
Κωνστ. Στ. Καραθεοδωry [=Καραθεοδωρή]