20647 - Διυπουργική Συμμαχία

Ν. Λυγερός

Δεδομένα
Υπουργείο Α: πολύ γρήγορο
Υπουργείο Β: γρήγορο
Υπουργείο Γ: αργό
Υπουργείο Δ: πολύ αργό

Απλοϊκή προσέγγιση Διαπραγμάτευσης:
Α+Β →
Α←
Α+Γ →
Α←
Α+Δ →
Α#5, Β#1, Γ#1, Δ#1

Ανθεκτική προσέγγιση Διαπραγμάτευσης:
Α+Β →
Β←
Γ+Δ →
Α←
Α+Β →

Α#3, Β#3, Γ#1, Δ#1

Αν τα γρήγορα πάνε γρήγορα, όλοι πάνε αργά.
Αν τα γρήγορα προσέχουν τα αργά, όλοι πάνε γρήγορα.