20796 - Κατάλογος των Επιστολών του Constantin Carathéodory στα Αρχεία Paul Montel της Ακαδημίας Παρισίου

Ν. Λυγερός

15.25 Carathéodory (Constantin)
Athènes, 28 décembre 1931. Lettre de C. Carathéodory à Paul Montel, 3 pages
Annexé : Remarques de C. Carathéodory, 1 page
Paris, 8 janvier 1932. Brouillon de lettre de Paul Montel à Constantin Carathéodory, 2 pages
Annotations de Paul Montel, 2 pages
Salonique, 24 février 1932. Lettre de C. Carathéodory à Paul Montel, 2 pages
Munich, 17 mai 1933. Lettre à Paul Montel, 1 page
Munich, 30 octobre 1934. Lettre de C. Carathéodory à Paul Montel, 1 page