Νέες μέθοδοι στον υπολογισμό πρώτων αριθμών. Nouvelles méthodes dans le calcul des nombres premiers.

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

“Νέες μέθοδοι στον υπολογισμό πρώτων αριθμών. Nouvelles méthodes dans le calcul des nombres premiers.”
Σεμινάριο θεωρίας αριθμών και διακριτών μαθηματικών. Séminaire de théorie des nombres et de mathématiques discrètes. Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Département de mathématiques de l’Université de Thessalonique. Θεσσαλονίκη, 02/03/2005.