26386 - Πρώτοι αριθμοί του τύπου Conway

Ν. Λυγερός

1

11                 11 πρώτος αριθμός

21                 3

1211                 7

111221                 11

312211                 πρώτος αριθμός

13112221                 πρώτος αριθμός

1113213211                 11

31131211131221                 5581

13211311123113112211                 26966089

11131221133112132113212221                 7