26723 - Άσκηση στο Σκάκι με πνεύμα του Go

Ν. Λυγερός

Άσκηση: Σε πόσες κινήσεις ο Ίππος πάει από το α1 στο θ8;
Επίλυση: * – Ορίζοντας 1: β3 και γ2
* – Ορίζοντας -1: ζ7 και η 6
* – Μαγικό τετράγωνο: δ4 ≠ ε5
Άρα όχι 4 κινήσεις.
* Αλλαγή χρωμάτων: Σε πέντε κινήσεις ο Ίππος θα είναι σε λευκό τετράγωνο και το θ8 είναι μαύρο. Άτοπο.
* 6 κινήσεις: Δύο περιοχές του τύπου Go.
(1) α5, γ5, δ4, ε3, ε1 μαύρα
(2) δ8, δ6, ε5, ζ4, θ4 λευκά
ο έλεγχος είναι επιμερισμός.
Άρα χρειάζεται κίνηση αλλαγής περιοχής με το τετράγωνο γ6 ή τετράγωνο ζ3.

Λύση: α1, β3, δ4, γ6, ε5, η6, θ8