2801 - Καταγραφή της επιστολής του K. Στ. Καραθεοδωρή στον Α. Καραθεοδωρή. (29/06/1896) Transcription de la lettre de C. St. Carathéodory à A. Carathéodory. (29/06/1896)

A. Κοριόγλου, Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

2504 06/17

Φίλτατε αδελφέ

Επί τη σήμερον αγομένη μεγάλη εορτή επεύχομαι
τω τε εν Παρισσίοις διαμένοντι γλυκυτάτω μοι
ανεψιώ Παύλω και απάσι τη ευγενεστάτη οικογενεία
σου παν εφετόν και καταθύμιον

Πρόθυμος και ευπειθής αδελφός σου
Κωνστ. Σφ. Καραθεοδωry [=Καραθεοδωρή]

Πέραν Βασιλευούσης
τη 29 Ιουνίου 1896.