28651 - Μαθηματικά παίγνια

Ν. Λυγερός

Μαθηματικά παίγνια
σε δύο διαστάσεις
που δημιουργούν
προοπτικές
σε τρεις
χρησιμοποιήσαμε
για να φανεί
η ομορφιά
των χρωμάτων
και της συμμετρίας
όταν δείξεις
μαζί ψηφίδες
που δεν είναι
μόνο τετράγωνες
αλλά σε προετοιμάζουν
για θεωρήματα
γεωμετρίας
όπου τα σχήματα
επαρκούν
κι αντικαθιστούν
τις λέξεις
διότι οι αποδείξεις
εκτελούνται
δίχως αυτές.