2967 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Α. Καραθεοδωρή. (27/10/1898)

N. Lygeros

1

06/38

Πέραν Βασιλευούσης
τη 27 Οκτ. 1898.

Εξοχώτατε και φίλτατε αδελφέ,

Ο επιφέρων το παρόν επιστόλιον Κύριος
Léοni εκ Σμύρνης έχει έμπροσθεν του
υμετέρου Συμβουλίου υπόθεσιν εν η,
κατά την εμήν ταπεινήν κρίσιν, έχει
απόλυτον δίκαιον – Δικαιωθείς έμπροσθεν
του υπουργείου των Μεταλλείων και του
τμήματος του Τανξιμάτ προσέρχεται
μετά θάρρους εις το ανώτατον δικαστήριον
του Συμβουλίου της επικρατείας ελπίζων
ότι θα επικυρωθή η ήδη δοθείσα
γνώμη υπό των άνω ρηθέντων υπουργείου

——————————————–

και Τανξιμάτ. Όπως κατ’ αν η, παρα-
καλώ υμάς να επιτρέψητε τω φέροντι
την συστατικήν ταύτην να σας εκθέση
εν συντόμω τα της υποθέσεώς του δια να
μη πρεσβεύη ότι δικάζεται και
αποφασίζεται το ενδιαφέρον αυτώ
ζήτημα ερήμην χωρίς να δυνηθή
να εξηγήση τα κατ’ αυτό –

Της υμετέρας εξοχότητας
δούλος ελάχιστος
και ευπειθής αδελφός
Κωνστ. Στ. Καραθεοδωρή

——————————————–

Ο αριθμός της αιτήσεως έχει ως εξής

και ακολουθούν αραβικοί χαρακτήρες)