32111 - Η συμπληρωματικότητα σε εθνικό επίπεδο

Ν. Λυγερός

Σε εθνικό επίπεδο η συμπληρωματικότητα είναι θεμελιακό στοιχείο για τις διεθνείς σχέσεις και ειδικά αυτές που είναι μεγάλης εμβέλειας, διότι το ταυτόσημο είναι επικίνδυνο λόγω επανάληψης και άρα μείωσης και το ανάλογο είναι ανταγωνιστικό. Έτσι, η συμπληρωματικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλυτικό στοιχείο όχι μόνο για μια διακρατική σχέση, αλλά ακόμα και δεσμό, αφού δημιουργεί ένα αμφίδρομο διάγραμμα ροής που ενισχύει δύο χώρες παραδείγματος χάρη. Βέβαια, δεν πρόκειται μόνο για εμπορικές σχέσεις, διότι αυτές όταν δεν αφορούν ενεργειακό τομέα, και ειδικά υδρογονάνθρακες, αλλάζουν πολύ γρήγορα και επίσης από εξωτερικούς παράγοντες. Πρέπει, λοιπόν, η συμπληρωματικότητα σ’ αυτό το επίπεδο να έχει στοιχεία ενέργειας και στρατηγικής για να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει μια διαχρονική σχέση πέρα των προσωρινών ορίων. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι ειδικά στο πλαίσιο της υψηλής στρατηγικής, η συμπληρωματικότητα είναι όντως εργαλείο ανάλυσης και σύνθεσης. Αυτό έρχεται να ενισχύσει την ιδέα του ολισμού που είναι πιο ανθεκτική από την ένωση δύο διαφορετικών οντοτήτων δίχως κοινή τελεολογία.