3267 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Κτενά στον Κ. Καραθεοδωρή

N. Lygeros

Αθήναι, Ακαδημίας 38

18 Ιουνίου.

Αξιότιμε κ. συνάδελφε,

Κατά την εκτύπωσιν της προη-

γουμένης ανακοινώσεως σας εις

την Ακαδημίαν Αθηνών ακούσα-

μεν πολλούς επαίνους δια μίαν

στοιχειοθέτησιν. Δυστυχώς, αυτήν

την φοράν δεν ήτο πλέον διαθέσι-

μος ο στοιχειοθέτης εκείνος και

δεν σας ευχαριστήσαμεν.

Σας αποστέλλω και νέα δοκίμια,

λείπουν από την ανακοίνωσιν τα

κόκκινα στοιχεία, τα οποία πα-

ρηγγέλθησαν ειδικώς.

Επί τη ευκαιρία αυτή θα μου

_________________________________________________

επιτρέψετε να σας ερωτήσω και

πάλιν δια το ζήτημα του κ. Κοκ-

κόρου, δια τον οποίον είχετε την

καλωσύνην να δείξετε νέον ενδια-

φέρον. Νομίζετε ότι πρέπει να

γράψωμεν στο Παρίσι ή να ενερ-

γήσωμεν κατ’ άλλον τινά τρόπον;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Φιλικώτατα

Κωνστ. Α. Κτενάς