41579 - Η Δυναστεία των Μακεδόνων

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όσοι θέλουν να ξεχάσουν
τα πάντα
και ειδικά
ό,τι αφορά
την Μακεδονία
να ξέρουν
ότι δεν πρόκειται
να σβήσουμε
τα επόμενα ονόματα
από την ιστορία μας:
Βασίλειος Α΄, ο Μακεδών
Λέων ΣΤ΄, ο Σοφός
Αλέξανδρος
Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος
Ρωμανός Α΄ Λεκαπηνός
Ρωμανός Β΄
Νικηφόρος Β´ Φωκάς
Ιωάννης Α΄ Κουρκούας ο Τσιμισκής
Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος
Κωνσταντίνος Η΄
Ζωή
Ρωμανός Γ΄ Αργυρός
Μιχαήλ Δ΄ ο Παφλαγών
Μιχαήλ Ε΄ ο Καλαφάτης
Ζωή
Θεοδώρα
Κωνσταντίνος Θ΄ ο Μονομάχος
Θεοδώρα
Μιχαήλ ΣΤ΄ ο Στρατιωτικός,
διότι
η Δυναστεία
των Μακεδόνων
δεν θα αλλάξει
για κανένα λόγο.