4334 - Καταγραφή της επιστολής του Ι. Πορφύριου στον Κ. Καραθεοδωρή (21/01/1935)

Ν. Λυγερός

  Κύριε Καραθεοδωρή,

   Είμαι είς β°ετής φοιτητής των Μαθηματικών του Παν/μίου Αθηνών, υιός διδασκάλου
καταγόμενος εκ της νήσου Κω της Δωδεκανήσου.
   Παρακολουθώ τα μαθήματα των Σεβαστών μου κ.κ.
καθηγητών, αλλ’ ο νους μου διαρκώς στρέφεται προς
ευρυτέρας κατευθύνσεις και  με κατέχει ένας ανίκητος
πόθος να κατορθώσω να παρακολουθήσω ανωτέρας
σπουδάς. Η μαθηματική Επιστήμη με τα άπειρα θέλ-
γητρά της είνε δι’ εμέ μία θρησκεία. Μελετώ από
τα συγγράματα κυρίως Γάλλων συγγραφέων
άτινα ευρίσκω εν τη Εθνική Βιβλιοθήκη.
                                                       [Κατέχω επαρκώς
                                                       την Ιταλ. γλώσσαν
                                                       και εντός ολίγου θα
                                                       κατέχω τελεί-
                                                       ως την Γερμ.]
   Ο θαυμασμός μου ο μέγας προς Σας, το τέκνον 
της  Μεγάλης μας Πατρίδος, ο οποίος τόσον την 
(εδοξάσατε) ετιμήσατε και τόσον την (δοξάζετε) τιμάτε (ακόμη), μου
έδωσε το θάρρος να αποταθώ προς Σας και
να σας ζητήσω μερικάς πληροφορίας.
   Ήθελα να μάθω πόσον κοστίζει περίπου εις
Μάρκα μία μετρία, μία πτωχική ζωή ενός Έλ-
ληνος Σπουδαστού εν Γερμανία, π.χ. εις Μόναχον.
   Πόσον κοστίζει η εις το Πανεπιστήμιον εγγρα-
φή και γενικώς όλα τα έξοδα ενός ακαδημαϊκού
έτους.
   Γνωρίζω καλώς ότι η θέσις Σας δεν είνε να
δίδετε τοιαύτας πληροφορίας και διά τούτο Σας
ζητώ μυριάκις συγγνώμην, αλλά εις τούτο προέ-
βην διότι ουδένα άλλον γνωρίζω, ο οποίος να
μου δώση τας άνω πληροφορίας.
   Επίσης θα Σας παρακαλούσα να με πληροφορή-
σετε πόσο κοστίζει το περίφημον, ως μας είπεν ο 
σεβ. καθηγητής μας κ. Ν. Χατζηδάκης, σύγγραμά
Σας: «Vorlesungen über reelle Funktionen». 
   Τέλος θα Σας ήμουν ευγνώμων εάν μου εστέλλατε
ότι δήποτε υπάρχει εις Σας περιττόν και άχρηστον βιβλίον ή διατριβήν και
να μου εγράφατε το αντίτιμον αυτών.
   Επίσης ήθελον να Σας παρακαλέσω επί του κάτωθι 
ζητήματος: «Ο καθ. κ. Σακελλαρίου εις εργασίαν του: 
«Περί των διαφόρων συστημάτων Γεωμετρίας» (Ιδέ Δελτίον Ελλ. Μαθ. Ετ.
τόμος 4, σ. 99, 1923) εκθέτων τα της θεμελιώσεως της Γεωμε-
τρίας του Riemann (σ. 94-99) και τας παρατηρήσεις του
Η. Helmholtz επί των υποθέσεων του Riemann, λέγει ότι
ο Sophus Lie ενεβάθυνε περισσότερον εις το πρόβλημα των 
Riemann – Helmholtz και ανεχώρησε εκ του ότι, η ισότης δύο
σχημάτων σημαίνει ότι διά τινος ωρισμένου μετασχηματισμού
των σημείων του χώρου είνε δυνατόν να παραχθή το έν διά 
του άλλου και έθεσε το πρόβλημα των Riemann – Helmholtz 
υπό την μορφήν: «Να προσδιορισθούν τα συνεχή συμπλέγματα του
χώρου, άτινα έχουν την ιδιότητα της κινήσεως εν περιωρισμέ-
νη περιοχή»
   Ήθελον  να μάθω αν οι μετασχημ. περί ων ομιλεί το πρό-
βλημα είνε μετασχ. επαφής (Berürungstransformationen).
Πού δύναμαι να μελετήσω εκτενώς διά τους μετασχη-
ματισμούς επαφής; (εκτός του συγγράματος του  Lie: «Geometrie 
der Berürungstransformationen»). Το βιβλίον του G. Cerf
«Transformations de contact et problème de Pfaff» (Νο 37 de la
Collection de  M. Henri Villat: «Mémorial des sciences Mathématiques») 
είνε κατάλληλον; – Η εργασία του κ. Στεφάνου: «Sur la Géom. des Sphères»
(“C.R.” +.92, 1881, p.1195) τίνα ακριβώς σχέσιν έχει  με τας εργασίας του S. Lie εν
σχέσει με τους μετασχ. καθ’ ους μία σφαίρα αντιστοιχεί προς μία ευθείαν
(«über eine geometriesche Transformation» διατριβή ανακοινωθείσα εις την
Ακαδ. του  Oslo 1870); ». Τελειώνων Σας παρακαλώ, Κύριε Καρ., να πεισθήτε
ότι μόνον ο μέγας προς Σας θαυμασμός μου και ο προς την μαθ. Επιστ. έρως μου με
ώθησε στο να τολμήσω να σας γράψω. Ελπίζων ότι θα ευαρεστηθήτε να μου
απαντήσητε διατελώ μετ’ απείρου Σεβασμού και θαυμασμού        Ι.Κ.Π.

               Αθήναι 21/1/1935