4335 - Καταγραφή της επιστολής του Ι. Πορφύριου στον Κ. Καραθεοδωρή (23/02/1935)

Ν. Λυγερός

Κον. Κ. Καραθεοδωρή, Rauchstr. 8. München 27

                                                                      Αθήναι 23 Φεβρουαρίου 1935

                  Σεβαστέ μοι Κύριε Καραθεοδωρή.
Με μεγάλην συγκίνησιν έλαβα σήμερον την
επιστολήν Σας καθώς και τα δέματα με το 
αντίτυπον του νέου Συγγράματός σας, το οποίον
είχατε την άφθαστον καλωσύνην να μου 
αποστείλετε.
   Συνεκινήθην πραγματικώς πολύ, σεβαστέ μου
Κύριε, διά την μεγάλην Σας προθυμίαν
και καλωσύνην μεθ’ ης εσπεύσατε να
απαντήσητε εις εμέ, ένα άγνωστον φοιτητήν.
   Δεν ευρίσκω λόγους καταλλήλους δια να εκφράσω την 
ευγνωμοσύνην μου και τας ευχαριστείας μου
διότι ελάβατε τον κόπον να φροντίσητε
να με πληροφορήσητε περί εκείνων διά τα 
οποία σας ηρώτουν.
   Μόνον τούτο Σας γράφω, ότι η σημερινή
ημέρα, υπήρξε δι’ εμέ μία νέα
αφετηρία διά την ζωήν μου. Τόσον πολύ
με ενεθάρρυνε ηθικώς η επιστολή Σας.
   Η μεγαλυτέρα επιθυμία μου είνε να
Σας γράφω συχνά διά τας απορίας μου,
αν και νομίζω ότι τούτο αποτελεί κατάχρη-
σιν της καλωσύνης Σας.
   Τελειώνων επαναλαμβάνω τας απείρους ευ-
χαριστείας μου και διά το βιβλίον σας και εν γένει
δι’ όλα και διατελώ ευγνώμων
                       μετά μεγάλου Σεβασμού
                                    Ιππ. Κ. Πορφύριος
Υ.Γ. – Συμπληρωματικώς με τας προηγηθείσας ερω-
τήσεις μου περί της εργασίας του Κ. Στεφάνου Σας γράφω ότι, εις το να νομίσω
ότι (η εργασία του Κ. Στεφάνου) αύτη είχε σχέσιν
με (τους μετασχηματισμούς) εκείνην του S. Lie με ώθησε
μία σημείωσις του Στεφάνου εις την ανωτέρω εργα-
σίαν του («Sur la géométrie des sphères», «Comptes Rendus», t.92, p.1195, 1881).
Εκεί ο Στ. λέγει: «….. Εξετάζων ποία θα 
είνε η υπόθεση της Γεωμετρίας ταύτης, κατείδον ότι αύτη
οφείλει να ταυτίζεται με την γεωμ. των σφαιρών
του S. Lie…..» (S. Lie· «Sur une transf. géométrique» C.Ren-
dus, t.71, p.579, Octobre 1870, και: « Ueber Complexe insbeson-
dere Linien – und Kügel – Complexe», Math. Annalen, Bd.V,
S.164-188, 1882). 
   Εσωκλείστως Σας υποβάλλω μίαν εργασίαν μου επί ενός προ-
βλήματος της Αριθμητικής, που έκαμα το περασμένο καλοκαίρι.
Αν και πιστεύω ότι δεν αξίζει τον κόπον, όμως λαμβάνω το
θάρος να Σας την υποβάλω προς κρίσιν.  
                                                                     Ι. Κ. Πορφύριος