45455 - Μία εταιρεία

Ν. Λυγερός

Μία εταιρεία
δεν είναι
μόνο μετοχές
είναι ταυτόχρονα
και συμμετοχές.
Οι μέτοχοι
παράγουν
χρήματα.
Οι συμμέτοχοι
παράγουν
έργο
για να το προσφέρουν.
Οι πρώτοι
σκέφτονται
κοινωνικά
ενώ οι δεύτεροι
σκέφτονται
ανθρώπινα
και είναι
πιο κοντά
στην Ανθρωπότητα.