45703 - Η Αυστρία

Ν. Λυγερός

Η Αυστρία
διατηρεί
το πνεύμα
της κεντρικής
Ευρώπης
ακόμα
κι αν η ίδια
δεν έχει πια
τα μεγέθη
του παρελθόντος
όμως το ύφος
της Αυτοκρατορίας
παραμένει
και βλέπει
τον πυρήνα
της Ένωσης
πέρα
από τα Βαλκάνια
έτσι ενισχύει
την ελευθερία
της σκέψης.