45703 - Η Αυστρία

Ν. Λυγερός

Η Αυστρία
διατηρεί
το πνεύμα
της κεντρικής
Ευρώπης
ακόμα
κι αν η ίδια
δεν έχει πια
τα μεγέθη
του παρελθόντος
όμως το ύφος
της Αυτοκρατορίας
παραμένει
και βλέπει
τον πυρήνα
της Ένωσης
πέρα
από τα Βαλκάνια
έτσι ενισχύει
την ελευθερία
της σκέψης.

Close Menu