45795 - Πίσω

Ν. Λυγερός

Πίσω
από το παίγνιο
του Frank
υπάρχει
ολόκληρη
θεωρία
γραφημάτων
και αν ψάξεις
περισσότερο
θα βρεις
ακόμα
και άγνωστα
θεωρήματα
που περιμένουν
την εξερεύνηση
από ανθρώπους
που χαίρονται
να υλοποιούν
την ιδιότητα
Serendipity
όταν αυτή
επιτρέπει
την ανακάλυψη
της βαθύτητας.