45824 - Αλλαγή σκοπιανής θεώρησης

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Οι Σκοπιανοί, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, δεν είχαν προβλέψει ότι η Ελλάδα θα είχε πια απαιτήσεις από αυτούς σε σχέση με το Προσύμφωνο των Πρεσπών.  Άλλα είχαν υπολογίσει γιατί είχανε συνηθίσει με την ανοχή της προηγούμενης κυβέρνησης. Έτσι άλλα έλεγαν για να φανούν θετικοί προς το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα έκαναν με την Ελλάδα, αφού ήξεραν ότι δεν θα δεχτούν καμία πίεση εκ μέρους της κυβέρνησης. Στη συνέχεια ησύχασαν γιατί είχαν την εντύπωση ότι δεν υπήρχε το σενάριο της ακύρωσης, αφού η νέα κυβέρνηση είπε ότι θα σεβαστεί όλα όσα είχαν συμφωνηθεί. Τώρα όμως έρχεται η νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα και λέει αφού εσείς θέλατε τόσο πολύ να υπογράψετε το Προσύμφωνο, ενώ εμείς δεν το θέλαμε, να εφαρμόσετε τα άρθρα που σας αφορούν και ειδικά το Άρθρο 8 Εδάφιο 2 και 3.

Άρθρο 8 Εδάφιο 2
Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα επανεξετάσει το καθεστώς των μνημείων, δημόσιων κτιρίων και υποδομών στην επικράτειά του, και στο μέτρο που αυτά αναφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αρχαία Ελληνική ιστορία και πολιτισμό που συνιστούν αναπόσπαστο συστατικό της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς του Πρώτου Μέρους, θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα και να διασφαλίσει τον σεβασμό στην προαναφερόμενη κληρονομιά. [σ.11/20]

Άρθρο 8 Εδάφιο 3
Το Δεύτερο Μέρος δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε όλες τις μορφές του το σύμβολο που πριν απεικονιζόταν στην προηγούμενη εθνική σημαία του. Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα προβεί στην αφαίρεση του συμβόλου που απεικονιζόταν στην προηγούμενη εθνική σημαία του από όλους τους δημόσιους χώρους και δημόσιες χρήσεις στην επικράτειά του. Αρχαιολογικά τεχνουργήματα δεν εντάσσονται στο πεδίο αυτής της πρόνοιας. [σ. 11/20]

Δηλαδή με άλλα λόγια να δώσουν τα Σκόπια το παράδειγμα της εφαρμογής. Έτσι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση δεν βιάζεται να εφαρμόσει στην πράξη αυτό που προβλέπεται από το Άρθρο 8 Εδάφιο 5

Άρθρο 8 Εδάφιο 5
Εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, στη βάση της ισότητας, μία Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενική, επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε αυθεντικές, στοιχειοθετημένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών των Μερών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον θεωρήσει κατάλληλο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρήση τη χρονιά μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν περιέχει αλυτρωτικές/αναθεωρητικές αναφορές. Η Επιτροπή επίσης θα εξετάσει οιαδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπεται σε αυτό το Άρθρο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, και θα υποβάλλει μία Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες και τις συστάσεις της προκειμένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 12. [σ. 12/20]

και το οποίο ζει χάρη στο Άρθρο 20 Εδάφιο 4,

Άρθρο 20 Εδάφιο 4
Το Άρθρο 8(5) θα εφαρμόζεται προσωρινά, εκκρεμούσης της θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Εάν η Συμφωνία δεν τεθεί σε ισχύ, τούτη, στο σύνολο της και ως προς τις διατάξεις της ξεχωριστά, δεν θα έχει περαιτέρω ισχύ ή εφαρμογή, προσωρινή ή άλλη, και δεν θα δεσμεύει οποιοδήποτε από τα Μέρη με οποιοδήποτε τρόπο. [σ. 19-20/20]

αφού δεν έχει αλλάξει τα βιβλία της ιστορίας για να είναι συμβατά με το Προσύμφωνο και αντιθέτως αποφασίζει μέσω Υπουργείου Παιδείας να επαναφέρει τον Παύλο Μελά και τους Μακεδονομάχους στα βιβλία, ενώ το συγκεκριμένο Άρθρο έλεγε ότι το αρμόδιο υπουργείο θα είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά ζητά από τα Σκόπια να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα πριν τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να φανεί με ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν έχει γίνει τίποτα.