46144 - Τα συμβάντα

Ν. Λυγερός

Τα συμβάντα
είναι θόρυβος
ενώ τα γεγονότα
είναι νότες
μουσικές
κι αν αυτή
έχει μεγάλη
εμβέλεια
και οι νότες
είναι μακρινές
παραμένει
η σύνθεση.
Αν το ξέρεις
θα ακούσεις
και τις συγχορδίες
αφού
με τη βαθιά ιστορία
θα προσέξεις
όχι πια τις σπουδές
αλλά
το συμφωνικό,
το φιλαρμονικό
και την όπερα
γιατί μόνο έτσι
έχεις πρόσβαση
στη βαθύτητα
της Ανθρωπότητας.