48251 - Ο χάρτης της Βουλγαρίας

Ν. Λυγερός

Ο χάρτης της Βουλγαρίας
στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο
δείχνει ξεκάθαρα
ποιες ήταν
οι φιλοδοξίες της
αλλά
αποδεικνύει
ταυτόχρονα
ότι ο επεκτατισμός
χωρίς στρατηγική
και δίχως
αξιόπιστους
συμμάχους
δεν καταλήγει
στο επιθυμητό.