49098 - Το τοπίο

Ν. Λυγερός

Το τοπίο
που βλέπεις
μέσω
της μουσικής
έχει βάθος
μεγαλύτερο
επειδή
αποτελεί
εμπλουτισμένη
πραγματικότητα
που αναδεικνύει
νοητικά σχήματα
που θα παραμένουν
κρυφά
χωρίς αυτή
την πράξη.